ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00287o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Administracja wet.(2012/13)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 10
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr Andrzej Rudy
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: 1. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie wiedzy. Student po zakończonym kursie: a) zna przepisy weterynaryjne c) zna choroby zwierząt zwalczane z urzędu i podlegające rejestracji d) zna zasady odpowiedzialności zawodowej i karnej lekarza weterynarii e) zna zasady nadzoru w zakresie pasz i środków farmaceutycznych 2. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie umiejętności. Student po zakończonym kursie: a) umie tworzyć akty administracyjne w zakresie weterynarii b) potrafi przeprowadzić postępowanie egzekucyjne w weterynarii c) umie przeprowadzić postępowanie administracyjne w zakresie weterynarii

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Epizootiologia ogólna, Choroby zakaźne zwierząt.

Treści kształcenia: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego, Ustawodawstwo weterynaryjne, ustawy i rozporządzenia właściwego ministra, Rozporządzenia Parlamentu i Komisji UE.

Literatura: Dzienniki Ustaw Rzeczpospolitej Polski, Dzienniki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii, strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, strona internetowa Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, aktualne artykuły w prasie zawodowej

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemno-ustny.

Uwagi: