ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS10034o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: Dr Krzysztof Prymon
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Ma szczegółową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów obejmującą zasady finansowania i inwestowania oraz metody oceny projektów inwestycyjnych, zasady i podstawy prawne rachunkowości, operacje gospodarcze, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji. Umiejętności: Potrafi stosować podstawowe zasady z zakresu finansów i rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania oraz sporządzić z tego zakresu dobrze udokumentowane opracowanie. Posiada umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności oraz sporządzić z tego zakresu dobrze udokumentowane opracowanie i prezentacje ustną. Ma umiejętność rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi.

Kompetencje: Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji rolniczej oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji rolniczej.

Wymagania wstępne: Mikroekonomia

Treści kształcenia: System finansowy państwa w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. Powiązanie systemu finansowego przedsiębiorstwa z systemem finansowym państwa. Zasady finansowania i inwestowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie. Koszt kapitału własnego i długu. Inwestowanie, metody oceny projektów inwestycyjnych. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady i podstawy prawne rachunkowości. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa – bilans. Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe. Zasady funkcjonowania kont księgowych, plan kont. Przychody i koszty w rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kondycji przedsiębiorstwa (czytanie bilansu, analiza rachunku zysków i strat). Wynik finansowy – sposób ustalania i znaczenie w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów dla inżynierów. Strukturalizacja kosztów. Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów. Procedury ewidencyjno-rozliczeniowe w różnych modelach rachunku kosztów. Standardy kosztowe. Kontrola budżetowa kosztów. Monitoring kosztowy. Koszty wproblemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych. Rachunek kosztów i wyników. Podejście target costing, kaizen costing, rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów i efektów gospodarowania czynnikami produkcji.

Literatura: 1.Prymon K. „Elementy finansów rachunkowości oraz rachunku kosztów dla inżynierów” Wyd. Oświatowe ATUT Wrocław 2011 2.Karmańska A. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów” Wyd. Difin Warszawa 2006 3. Nowak E. Wierzbiński M. „Rachunek kosztów. Modele i zastosowania.” Wyd. PWE 2009

Metody oceny: Wiedza: Egzamin pisemny Umiejętności: Ocena samodzielnie przeprowadzonych analiz sporządzonych w formie pisemnej, sprawdzian pisemny Kompetencje społeczne: Ocena aktywności w trakcie pracy w grupie

Uwagi: