ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS20282f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Awarie i naprawy konstrukcji betonowych
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna zasady diagnostyki obiektów budowlanych i oceny stanu technicznego. Klasyfikuje przyczyny awarii konstrukcji betonowych. Opisuje podstawowe metody, technologie i materiały stosowane przy naprawach i wzmacnianiu konstrukcji betonowych. Umiejętności: Umie ustalić przyczyny awarii. Potrafi zaproponować sposób wykonania naprawy i wzmocnienia betonowych elementów konstrukcyjnych. Dokonuje krytycznej analizy sposobu pracy statycznej istniejących ustrojów konstrukcyjnych budowli. Kompetencje społeczne: Rozumie potrzeby uczenia się i zdobywania doświadczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w zawodzie zaufania publicznego jakim jest inżynier budownictwa pełniący samodzielne funkcje techniczne

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Przyczyny występowania awarii i katastrof. Odpowiedzialność w zapobieganiu awarii. Diagnostyka, zasady i metody oceny stanu konstrukcji. Metody napraw, wzmocnień i modernizacji konstrukcji betonowych. Przykłady wzmacniania elementów konstrukcji żelbetowych (fundamentów, słupów, belek, stropów). Naprawa uszkodzeń spowodowanych pożarem. Ochrona elementów po ich naprawie. Wykonywanie opracowań dotyczących stanu technicznego konstrukcji budowlanych.

Literatura: Brandt K. S.: Konstrukcje budowlane. Naprawa, wzmacnianie, przeróbki. WKiŁ, Warszawa, 1972. Kobiak J.: Błędy w konstrukcjach żelbetowych Kobielak S.: Współczesne betonowe budowle ochronne. Wybrane zagadnienia projektowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa, 2002. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1982. Runkiewicz L.: Wzmocnienia konstrukcji żelbetowych, Poradnik nr 468/2011, ITB, Warszawa, 2011. Materiały Konferencji „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”, Wyd. Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej, Wrocław, Kraków 1992 – 2012 Materiały Konferencji „Awarie budowlane” Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin-Międzyzdroje 1994-2011.

Metody oceny: Ocena wygłoszonego referatu, kolokwium zaliczeniowe.

Uwagi: