ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10011o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: PRZYRODNICZE I TECHNOLOGICZNE PODSTAWY PRODUKCJI ROŚLINNEJ
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: prof. zw. dr hab. Danuta Parylak
Język: polski


Efekty kształcenia: Efekty kształcenia: Wiedza: Student potrafi zdefiniować ideę zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Ma ogólną wiedzę na temat oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze i jakość plonów ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Rozróżnia czynniki siedliskowe, wie jak wytłumaczyć ich wpływ na rośliny uprawne, potrafi wskazać możliwości sterowania tymi czynnikami pod kątem poprawy jakości ziemiopłodów. Zna wymagania roślin uprawnych przeznaczonych na cele paszowe i do produkcji żywności. Wykazuje się znajomością zasad związanych z zakładaniem i pielęgnacją użytków zielonych. Potrafi opisać podstawy praktyczne nawożenia roślin, tłumaczy wpływ nawozów na jakość produktów roślinnych. Objaśnia szkodliwość ważniejszych chorób, szkodników i chwastów. Potrafi scharakteryzować, jaki może być ich wpływ na pogorszenie jakości produktów roślinnych i odzwierzęcych. Student wymienia i wskazuje metody ochrony roślin przed agrofagami. Student tłumaczy zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym, potrafi wskazać pozytywne i negatywne aspekty takiego systemu gospodarowania. [BZ_W02; BZ_W06; BZ_W08; BZ_W13; BZ_W14; BZ_W18] Umiejętności: Student potrafi zaprojektować podstawowe zabiegi agrotechniczne związane z uprawą roli, siewem roślin, ich pielęgnacją i metodami zbioru. Umie zidentyfikować materiał siewny roślin uprawnych i ocenić jego wartość. Student potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin uprawnych i stopień zagrożenia przez ważniejsze szkodniki, choroby oraz chwasty występujące na polach uprawnych. Student potrafi zaprojektować regulację zachwaszczenie w ważniejszych uprawach rolniczych. Umie zaprojektować produkcję roślinną w ramach różnych płodozmianów w zależności od warunków glebowych i kierunku produkcji z uwzględnieniem jakości plonów. Potrafi wdrażać do praktyki zasady Dobrej Praktyki Rolniczej. Ukończenie kursu umożliwia studentowi dokonanie wyboru odpowiedniej technologii uprawy roślin do konkretnych warunków glebowo-klimatycznych oraz ekonomicznych. [BZ_U01; BZ_U04; BZ_U06; BZ_U08; BZ_U14; BZ_U16]

Kompetencje: Student wykazuje zrozumienie zjawisk zachodzących między rośliną uprawną a czynnikami siedliska, co kształtuje postawę prośrodowiskową. Postępuje zgodnie z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Potrafi zorganizować i przeprowadzić badania w zespole. Ma świadomość potrzeby dokształcania oraz konieczność samodoskonalenia. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania zabiegów uprawowych. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt. [BZ_K01; BZ_K02; BZ_K03; BZ_K04; BZ_K06; BZ_K07; BZ_K08; BZ_K09; BZ_K10; BZ_K12]

Wymagania wstępne: biologia

Treści kształcenia: Uwarunkowania produkcji rolniczej. Idea zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze i jakość ziemiopłodów. Siedlisko roślin uprawnych. Uprawa roli. Uproszczenia w uprawie roli. Rola międzyplonów. Zmęczenie gleby. Siew, sadzenie i pielęgnowanie roślin uprawnych. Zbiór roślin uprawnych i przechowywanie ziemiopłodów. Nawożenie roślin rolniczych. Rola chwastów w różnych agrosystemach. Regulowanie zachwaszczenia. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. Integrowana produkcja roślinna – założenia, skutki dla środowiska, ustawodawstwo. Rolnictwo ekologiczne. Podstawy zmianowania roślin uprawnych. Użytki zielone w gospodarstwie rolnym. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej.

Literatura: 1. Kochman J., Węgorek W. Ochrona roślin. Wyd. PlantPress 1997; 2. Krężel R., Parylak D., Zimny L.: Zagadnienia uprawy roli i roślin. AR Wrocław 1999; 3. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań, 2007; 4. Rogalski M. (red). Łąkarstwo. Wyd. Kurpisz S.A. Poznań 2005; 5. Świętochowski B. i in.: Ogólna Uprawa Roli i Roślin. PWRiL, Warszawa 1996.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: systematyczne pisemne sprawdziany na ocenę, bieżąca ocena (na podstawie ustnych wypowiedzi) postępów w nauce i aktywności. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen. Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje egzamin pise

Uwagi: