ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10019o11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: BIOCHEMIA
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 7
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 45 / 0
Prowadzący: dr Agnieszka Bartmańska; agnieszka.bartmanska@up.wroc.pl
Język: polski


Efekty kształcenia: Student nabywa wiedzę z zakresu biochemii, poznaje metodykę prowadzenia eksperymentów i wyposażenie laboratorium.

Kompetencje: Student rozumie zjawiska i procesy biochemiczne zachodzące w żywych organizmach. Po ukończeniu kursu potrafi zaprojektować eksperyment biochemiczny i prawidłowo zinterpretować wyniki.

Wymagania wstępne: chemia nieorganiczna i organiczna

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Budowa i funkcje związków o najważniejszym znaczeniu dla życia: białek, kwasów nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Charakterystyka reakcji wchodzących w skład głównych szlaków metabolicznych, molekularne podstawy biosyntezy oraz regulacje procesów zachodzących komórkach. Metodyka prowadzenia eksperymentów.

Literatura: 1. STRYER L. „Biochemia” 2. CAGARA C., RESPONDEK S., SIEWIŃSKI A. „Ćwiczenia z biochemii” 3. HAMES B. D., HOOPER N., HOUGHTON J. „Krótkie wykłady z biochemii”

Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń, egzamin - minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: