ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10028f11
Rok / Semestr: 2011/2012 letni
Nazwa: SOCJOLOGIA
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Michał Lubicz Miszewski; michal.lubicz-miszewski@up.wroc.pl
Język: polski


Efekty kształcenia: Student w trakcie kursu nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, oraz podstawowych koncepcji i teorii składających się na aparat naukowy socjologii.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia podjęcie samodzielnych rozważań dotyczących rzeczywistości społecznej.

Wymagania wstępne: Przedmioty humanistyczne z zakresu szkoły średniej

Treści kształcenia: Socjologia jako nauka humanistyczna, Społeczeństwo jako przedmiot socjologii, Definicje i rodzaje grup społecznych, Analiza socjologiczna państwa, Partie polityczne, warunki demokracji, Socjologiczne koncepcje narodu, Zderzenie cywilizacji wg wizji Huntingtona, Globalizacja, Kultura, Socjalizacja i kontrola społeczna, Rodzina jako podstawowa agenda socjalizacji.

Literatura: Giddens A. (2006) Socjologia, PWN, Warszawa. Szacka B. (2002) Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa. Sztompka P. (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie pisemne lub ustne. Wymagany poziom wiedzy do zaliczenia: 60%.

Uwagi: