ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BŻS10029f12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: SOCJOLOGIA
Kierunek: Bezpieczeństwo Żywności
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 0 / 0
Prowadzący: dr Michał Lubicz - Miszewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: rozumie istotę socjologii jako nauki o społeczeństwie [BZ_W01]; ma ogólną wiedzę teoretyczną dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, oraz podstawowych koncepcji i teorii składających się na aparat naukowy socjologii [BZ_W02]; zna najbardziej podstawowe metody badań socjologicznych [BZ_W06]; zna podstawowe rodzaje makro i mikrostruktur społecznych [BZ_W01]; posiada wiedzę o najważniejszych zjawiskach zachodzących współcześnie w społeczeństwie globalnym [BZ_W02]. Umiejętności: potrafi zidentyfikować socjologię jako naukę i wymienić jej prekursorów [BZ_U01], potrafi krytycznie spojrzeć na samą wiedzę socjologiczną jako na jedną z możliwych struktur wyjaśniania świata społecznego [BZ_U03], potrafi opisać i wymienić elementy składowe systemu społecznego oraz scharakteryzować podstawowe zbiorowości społeczne [BZ_U03], potrafi scharakteryzować pojęcia narodu, państwa i cywilizacji w kategoriach socjologii [BZ_U03], potrafi prawidłowo interpretować wyniki badań sondażowych [BZ_U04], wykorzystuje

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): zdobytą wiedzę z zakresu metod badawczych dla samodzielnego skonstruowania kwestionariusza ankiety [BZ_U04]; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności [BZ_K02], potrafi komunikować się z otoczeniem w celu wymiany wiedzy socjologicznej [BZ_K04] , potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz ponosić odpowiedzialność za pracę własną i innych [BZ_K03].

Wymagania wstępne: nie dotyczy

Treści kształcenia: Socjologia jako nauka humanistyczna, Społeczeństwo jako przedmiot socjologii, Definicje i rodzaje grup społecznych, Analiza socjologiczna państwa, Państwo, partie polityczne, warunki demokracji, Socjologiczne koncepcje narodu. Naród a grupa etniczna, Zderzenie cywilizacji wg wizji Huntingtona, Globalizacja, Socjologiczne ujęcie kultury, Socjalizacja i kontrola społeczna, Rodzina jako podstawowa agenda socjalizacji. Przemiany we współczesnej polskiej rodzinie.

Literatura: 1. Giddens A.: Socjologia, PWN, Warszawa 2006; 2. Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; 3. Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002 4. Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne, KUL, Lublin 2001; 5. Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne, KUL, Lublin 2000.

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie pisemne lub ustne. Wymagany poziom wiedzy do zaliczenia: 50%.

Uwagi: