ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: ROSS20127o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Seminarium I
Kierunek: Ogrodnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 45 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student zna zasady prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej O1W18 Umiejętności: Student potrafi stosownie do tematu pracy magisterskiej zgromadzić literaturę naukową w języku polskim i angielskim z badanego zakresu. Potrafi pozyskać, zanalizować i twórczo wykorzystać potrzebne informacje zebrane z różnych źródeł. O1U01, O1U15 W oparciu o wskazówki potrafi sformułować metodykę badań i przy pomocy opiekuna pracy przeprowadzić doświadczenie polowe lub szklarniowe, zebrać materiał do analiz chemicznych O1U08 Potrafi zebrać dane będące wynikami przeprowadzonego eksperymentu. Posiada umiejętność wystąpień w języku polskim z wykorzystaniem różnych źródeł O1U09

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Ma świadomość znaczenia nieustannego poszerzania umiejętności. (O1 – K01) Organizuje i prowadzi pracę w zespole. Efektywnie współpracuje z członkami zespołu. Rozwiązuje problemy dotyczące planowania produkcji ogrodniczej i analizuje przebieg zadania. Przyjmuje odpowiedzialność za efekty realizowanego zadania (O1 – K02, O1 – K03, O1 – K05, O1 – K06, O1 – K07) .

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień związanych ze szczegółowa uprawą roślin ogrodniczych, doświadczalnictwo, informatyka

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia doświadczeń, pisania pracy naukowej oraz pogłębiania wiedzy z zakresu poszczególnych specjalności ogrodniczych.

Literatura: Publikacje naukowe, popularno-naukowe i podręczniki z zakresu ogrodnictwa

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie po 1 semestrze na podstawie ustnego i pisemnego przedstawienia rozdziałów pracy magisterskiej Wstęp i Przegląd literatury.

Uwagi: