ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS20514o12
Rok / Semestr: 2012/2013 letni
Nazwa: Podstawy zarządzania, finansów i bankowości (1)
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr Katarzyna Przybyła
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna metody zarządzania firmą, umie samodzielnie otworzyć własną firmę, przygotować biznes plan, rozpoznać swoje umiejętności menedżerskie.

Kompetencje: Umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zarządzanie i praca menedżera.

Wymagania wstępne: -

Treści kształcenia: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej, potrzeby ludzkie i preferencje, towar, cena, koszty, cechy przedsiębiorcy. System bankowy i jego organizacja, pieniądz i inflacja. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Sporządzanie biznes planu. Sprawozdania finansowe w przedsiębiorstwie: bilans, rachunek wyników. Własne i obce źródła finansowania inwestycji: m.in. kredyty bankowe, pożyczki z komercyjnych instytucji parabankowych, fundusze pożyczkowe

Literatura: Milewski Roman (red.), Elementarne zagadnienia ekonomi, Wyd. PWN, Warszawa 2008 i późniejsze
Sloman I., Podstawy ekonomii, Wyd. PWE, Warszawa 2001
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006 i późniejsze
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Ditin, Warszawa 2008
Gryfin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 1999 r
Markowski W., ABC small businessu, Wyd. Marcus S.C., Łódź 2010
Kodeks Cywilny
Kodeks Spółek Handlowych


Metody oceny: zaliczenie - minimalny zasób wiedzy potrzebny do zaliczenia – 60%

Uwagi: