ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN20530f12
Rok / Semestr: 2012/2013 zimowy
Nazwa: Przedmiot humanistyczny - zarządzanie kapitałem ludzkim (1)
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 0 / 0
Prowadzący: dr Agnieszka Piasecka
Język: polski


Efekty kształcenia: Po ukończeniu kursu, student/studentka wykazuje się znajomością human resources. Wskazuje na ewolucję zarządzania zasobami ludzkimi. Artykułuje w spójny sposób zdobytą wiedzę podstawową z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Wykazuje się rozumieniem procesów HR oraz umiejętnością tworzenia strategii human resources. Zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Poznaje mechanizmy rządzące tym procesem i prawa pracownika w miejscu pracy. Zyskuje umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy oraz funkcjonowaniem w strukturze organizacji. Zdobywa kompetencje istotne dla samorozwoju zawodowego i osobistego. Efektywnie kreuje własną ścieżkę edukacyjno-zawodową. W zakresie wiedzy: student/studentka rozpoznaje podstawy teoretyczne human resources. Definiuje wyznaczniki profesjonalizacji działań HR. Zna różnorodne metody i techniki HR, potrafi wskazać różnice pomiędzy nimi. Dobiera metody i techniki adekwatne do sytuacji zadaniowej. Wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe oraz wskazuje na następstwa podejmowanych działań HR. Analizuje i porównuje relacje pomiędzy elementami strategii HR. Tworzy plany działania, proponuje zestawy alternatywnych działań. Proponuje pisemne lub ustne rozwiązania problemów prezentowanych w ramach case studies. Ocenia rolę human resources w budowaniu kapitału ludzkiego oraz spójnym funkcjonowaniu organizacji. Tworzy unikalny plan działań human resources w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji: rekrutacja, motywacja, ocena pracownicza, rozwój kadr itd. W zakresie umiejętności student/studentka używa rozmaite metody human resources. Posługuje się technikami HR dopasowanymi do kolejnych etapów tworzenia strategii rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji. Określa metody pomiaru efektywności własnych działań. Stosuje podstawowe regulacje prawne prawne (kodeks pracy) w praktyce działań HR. Demonstruje wybrane techniki komunikowania, przedstawia efektywną prezentację planu własnych działań w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji. Tworzy innowacyjny plan rozwoju zawodowego dla pracowników organizacji.

Kompetencje: W zakresie postaw/kompetencji społecznych student/ studentka deklaruje chęć otrzymywania informacji z zakresu human resources. Aktywnie uczestniczy we własnym procesie uczenia się, zdobywając dodatkowe informacje gruntujące wiedzę i umożliwiające dalszy rozwój umiejętności. Podkreśla rolę wartości uniwersalnych oraz określa wartość informacji. Akceptuje istniejące standardy etyczne w obszarze human resources. Docenia rolę poufności i zaufania wzajemnego w relacji pracownik-dział human resources-pracodawca. Potrafi dokonać zestawienia różnych wartości, informacji i pomysłów, lokując je we własnym schemacie aksjologiczno-poznawczym. Aktywnie uczestniczy w dyskusji z kolegami i nauczycielem akademickim w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne: Nauki humanistyczne w zakresie szkoły średniej. Pożądane – ukończone kursy z zakresu zarządzania i/lub komunikowania

Treści kształcenia: Budowanie efektywnego systemu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Aspekty społeczno-kulturowe, ekonomiczne, prawne, techniczne i demograficzne. Wielokulturowość oraz globalizacja versus lokalność. Budowanie zespołu pracowniczego, role zespołowe i organizacja pracy kierowniczej. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Strategie personalne. Metodologia rekrutacji i derekrutacji. Wartościowanie pracy. Konstruowanie systemu wynagrodzeń. Systemy motywacyjne. Zarządzanie kompetencjami. Profile kompetencyjne. Szkolenia i rozwój personelu. Partycypacja i metody grupowego podejmowania decyzji. Systemy ocen pracowników i metodologia ich tworzenia. Podstawowa dokumentacja pracownicza, warunki i stosunek pracy.

Literatura: Anderson D. & Anderson M., Coaching That Counts - Harnessing the Power of Leadership. Coaching to Deliver Strategic Value, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam 2005. Brockbank W., Ulrich D., Tworzenie wartości przez dział HR, Warszawa 2008, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2008. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, CoachWise Model Akredytowany przez International Coach Federation, AIP, Warszawa 2009. Hargrove R., Masterful Coaching, John Wiley & Sons, San Francisco 2003 (Revised Edition). Juchnowicz M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Warszawa 2009, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA. Kabaj M., Partycypacyjny system wynagrodzeń – w kierunku kapitalizmu partycypacyjnego, wysokiej produktywności i godziwej płacy, Warszawa 2003, IPISS. Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, pr. zbior. pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2006. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Marina, Wrocław 2007. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2007. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008. Smółka P., Generator charyzmy. Kreowanie osobowości menedżera, Wyd. One Press, Gliwice 2007. Zarządzanie kadrami (podręcznik), red. T. Listwan, CH Beck, Warszawa 2006. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Warszawa 2006, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA.

Metody oceny: Końcowa ocena z wykładów stanowi składową punktacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jej elementami są: aktywność studenta na zajęciach – 5% (wiedza merytoryczna wynikająca z zapoznania się studenta z literaturą przedmiotu, odzwierciedlająca się w jego udziale w dyskusjach tematycznych), przygotowanie zespołowego projektu strategii personalnej – 45% (jako forma sprawdzenia umiejętności zdobytych podczas prezentowanych na zajęciach case studies), kompetencje społeczne

Uwagi: Możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w formie tutoringu dla max 5 studentów, którzy zadeklarują swój systematyczny udział w tutorialach (tutoring stanowi alternatywę zaliczeniową dla przedmiotu i będzie stosowany tylko w przypadku utworzenia się, zgodnej z wymogami uczelnianymi, grupy fakultatywnej dla przedmiotu)