ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10144o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Rachunkowość
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 12 / 12 / 0
Prowadzący: dr inż. Lech Paczkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Student po ukończeniu kursu zna istotę i potrzebę prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Posiada wiedzę na temat zasad ewidencji zaszłości gospodarczych oraz podstawowych dokumentów służących ocenie wyników gospodarowania. Uzyskuje także wiedzę na temat majątku firmy oraz zakresu analizy ekonomicznej jednostki.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia ewidencję prostych zdarzeń gospodarczych, pozwala na tworzenie dokumentów finalnych i ocenę uzyskanych wyników prowadzenia działalności w ramach wielokryterialnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne: podstawy ekonomii, mikroekonomia

Treści kształcenia: System informacyjny rachunkowości. Podstawy prawne. Zakres i zasady prawidłowej rachunkowości. Dokumentacja procesów gospodarczych. Księgi rachunkowe. Metody i terminy inwentaryzacji. Aktywa trwałe i obrotowe. Rozrachunki i obliczenia. Charakterystyka kosztów i przychodów w księgach rachunkowych. Kapitały. Fundusze i rezerwy. Sprawozdawczość finansowa.

Literatura: 1. Kiziukiewicz T. (pod red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gopodarczych. Wydaw. i Doradztwo Ekspert, Wrocław 2000; 2. Matusewicz J., Matusewicz P., Rachunkowość od podstaw. Wyd. Finanse-Servis. Zesp. Dorad. Finans. Księg. W-wa 2003; 3. Maciejewska J., Rachunkowość finansowa, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne SA, W-wa 2000; 4. Nowak E., Rachunkowość kosztów przedsiębiorstwa. Wydaw. i Doradztwo Ekspert, Wrocław 2001; 5. Olchowicz J., Podstawy rachunkowości. Vademecum rachunkowości Difin, W-wa 2002.

Metody oceny: Egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń.

Uwagi: