ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS20126o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Sanitacja wsi
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Kuczewski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Zna i opisuje zmiany oraz przyczyny nierównomiernego dopływu ścieków do oczyszczalni oraz charakterystyki ścieków. Zna zasady i wymogi stawiane ściekom oczyszczonym. Zna podstawowe metody oczyszczania małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych. Zna najnowsze metody i zasady oczyszczania ścieków pochodzących z pojedynczych domostw. Zna skutki wprowadzania wód zanieczyszczonych do wód powierzchniowych. Umiejętności: Umie wybrać właściwą metodę oczyszczania ścieków pochodzących z pojedynczych domostw. Umie przekazać informacje z literatury i innych źródeł i krytycznie oceniać odnośnie stosowanych metod i rozwiązań technicznych oczyszczania małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę wnikliwego i rzetelnego studiowania literatury związanej z najnowszymi metodami oczyszczania małej ilości ścieków. Ma świadomość indywidualnej i społecznej odpowiedzialności za skutki odprowadzania zanieczyszczonych wód (ścieków) do wód płynących i stojących.

Wymagania wstępne: -

Treści kształcenia: Przepisy prawne dotyczące oczyszczania ścieków, klasyczne metody oczyszczania małej ilości ścieków, wysoko efektywne metody usuwania azotu i fosforu ze ścieków, najnowsze metody oczyszczania małych ilości ścieków, gospodarka osadami.

Literatura: Szpindor A., Łomotowski J.- „Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków". W-wa, Arkady 2002 r. Pawęska K., Kuczewski K. - „Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych". Wrocław 2008 r. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego.

Metody oceny: Wiedza: kolokwia na ćwiczeniach, ćwiczenie projektowe, egzamin pisemny. Umiejętności: umiejętność pojedynczych zadań projektowych na kolokwiach, ocena projektu oczyszczalni ścieków, prezentacja ustna dotycząca wykonanego projektu. Kompetencje społeczne: ocena efektów pracy pojedynczej i w zespole, ocena poprawności doboru argumentów w odniesieniu do podstawowych zasad ochrony środowiska.

Uwagi: Przedmiot dla specjalizacji Ochrona wód.