ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS20211f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Spektroskopia UV-VIS i IR związków naturalnych
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr Mirosław Anioł
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu spektroskopii w podczerwieni i nadfioletu - zna najważniejsze właściwości spektroskopowe związków chemicznych - objaśnia procesy takie jak destylacja, sublimacja, krystalizacja , ekstrakcja i chromatografia - objaśnia zasadę działania poznanych metod spektroskopowych- zna terminologię stosowaną w spektroskopii IR oraz UV. Umiejętności Umie stosować w praktyce zasady pracy obowiązujące w laboratorium analizy spektroskopowej – umie przygotować stanowisko pracy i samodzielnie wykonać widmo w podczerwieni – planuje i przeprowadza analizę spektroskopową związków organicznych - interpretuje widma IR i UV oraz analizuje budowę prostych związków – umie posłużyć się spektroskopowymi internetowymi bazami danych - postrzega relacje pomiędzy dokładnością działań przygotowawczych i prowadzenia doświadczenia a poprawnością uzyskanego wyniku końcowego.

Kompetencje: Wykazuje dbałość i odpowiedzialność za powierzony sprzęt - wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych - działa efektywnie samodzielnie i w zespole według udzielonych wskazówek - wykazuje świadomość zagrożenia w pracy z substancjami niebezpiecznymi.

Wymagania wstępne: Chemia organiczna, biochemia

Treści kształcenia: Spektroskopia masowa, w podczerwieni oraz w nadfiolecie i ich zastosowanie w identyfikacji grup funkcyjnych

Literatura: Spectroscopic identification of organic compounds, R.M. Silverstein and G.C. Bassler, John Wiley and Sons, Inc. 1997 2. Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Zielińskiego i A. Rajcy, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 1995.

Metody oceny:

Uwagi: