ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RRSS20102o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Agrobiotechnologia
Kierunek: Rolnictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 15 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Posiada wiedzę dotyczącą osiągnięć w ulepszaniu odmian dzięki wykorzystaniu metod z zakresu biotechnologii. Potrafi wyjaśnić proces powstawania nowych gatunków na drodze łączenia różnych genomów i poliploidyzacji na przykładzie ewolucji pszenic. Rozumie korzyści płynące z wykorzystania markerów molekularnych do masowej selekcji (MAS) dla przyśpieszenia i ułatwienia identyfikacji pożądanych genotypów. Rozumie potrzebę wykorzystania kultur in vitro stosowania, otrzymywania haploidów i linii podwojonych haploidów w usprawnianiu procesu hodowlanego. Ma poszerzaną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i potrafi korzystać z możliwości zwiększania wartości płodów rolnych na drodze uzyskiwania odmian GM i rozumie konieczność ochrony bioróżnorodności i agroekosystemów. Umiejętności: Student potrafi ocenić przydatność metod stosowanych w agrobiotechnologii. Posiada umiejętność wykazania sposobów otrzymywania i wykorzystania w praktyce rolniczej roślin genetycznie modyfikowanych, potrafi zaproponować sposoby ich identyfikacji.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Student ma świadomość stosowania metod z zakresu biotechnologii roślin i rozumie zmiany, które zachodzą na poszczególnych etapach rozwoju roślin . Pracując w laboratorium jest w pełni odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt. Rozumie i przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma świadomość potrzeby samokształcenia i dalszego doskonalenia pod względem poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności doskonalenia metod skracających okres otrzymywania odmian roślin uprawnych.

Wymagania wstępne: Botanika, biochemia, genetyka i hodowla roślin

Treści kształcenia: W ramach prowadzonego przedmiotu zostaną studentom przedstawione osiągnięcia z zakresu biotechnologii roślin, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korzyści płynące z zastosowania tych metod w hodowli roślin. Poznanie różnych technik stosowanych w kulturze in vitro i możliwości przyśpieszenia i uproszczenia selekcji, a także korzyści płynące z ze stosowania markerów molekularnych w praktyce rolniczej i ogrodniczej. Poznanie sposobów otrzymywania i wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych

Literatura: Biotechnologia roślin. 2007. Pod red. S. Malepszego. PWN, Warszawa; Komórki roślinne w warunkach stresu. Tom II. Komórki in vitro. Pod red. A. Woźnego i K. Przybył. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004; Podstawy cytogenetyki roślin. Rogalska S., Małuszyńska J., Olszewska M. PWN, Warszawa 2005; Hodowla roślin z elementami genetyki biotechnologii. 2009. Pod red. Barbary Michalik. PWRiL; T.A. Brown. 2009. Genomy. Wyd. Nauk. PWN

Metody oceny: Wymagane zaliczenie ćwiczeń i egzamin pisemny. Zasób wiedzy do zaliczenia 60%.

Uwagi: