ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20184o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Genomika porównawcza
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Kosowska, dr Tomasz Strzała,
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student: W1 – porównuje i analizuje różnice pomiędzy genomami jądrowymi i mitochondrialnymi różnych gatunków zwierząt i roślin [KB2_W07_BT]; W2 – wykorzystuje różnice w poszczególnych elementach genomu w badaniach porównawczych i używa ich w opracowaniu dróg ewolucji genomów [KB2_W07_BT]; W3- potrafi wyróżnić funkcje genów i niekodujących regionów DNA [KB2_W07_BT]. Umiejętności: Student: U1- potrafi dokonać analizy porównawczej wybranych fragmentów genomów różnymi metodami [KB2_U06_BT]; U2- analizuje i interpretuje wyniki porównań różnych genomów oraz ich fragmentów [KB2_U06_BT].

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student: K1 - ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole [KB2_K02].

Wymagania wstępne: biologia komórki, genetyka, biologia molekularna

Treści kształcenia: anatomia genomów, analiza porównawcza i filogeneza genomów, funkcjonowanie genomów, mechanizmy ewolucji genomów, budowa genomu człowieka.

Literatura: 1. Brown T.A. Genomy, PWN Warszawa 2009 2. Bergman, Nicholas H. Comparative Genomics, Humana Press 2007 3. Sankoff, D.; Nadeau, J.H Comparative Genomics, Springer 2000 4. Brown J. Comparative Genomics: Basic and Applied Research, CRC Press, 2007

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie przedmiotu: studentów obowiązuje zaliczenie przedmiotu polegające na wykonaniu projektu zawierającego w sobie elementy zrealizowane podczas ćwiczeń oraz wymagającego zinterpretowania uzyskanych wyników i wysnucia na ich podstawie wniosków.

Uwagi: specjalność: Techniki Laboratoryjne w Biologii