ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NBSS20163o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Zarządzanie jakością w biotechnologii
Kierunek: Biotechnologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Student po ukończeniu kursu definiuje podstawy zarządzania jednostką organizacyjną w aspekcie integracji systemów zapewnienia jakości, w tym treść norm ISO 9001, 17025, 19011 i 22000. Student proponuje metody dokumentowania systemu, m.in. wg norm ISO 9001. Odtwarza ogólną wiedzę z zakresu roli transferu wiedzy oraz roli systemów zarządzania jakością na rzecz innowacyjności i konkurencyjności. Umiejętności Student może interpretować treści norm z serii ISO 9001, 19011 i 22000 oraz łączyć w przygotowaniu projektów. Na poziomie ogólnym sporządza dokumentację systemu zarządzania jakością i dokumentację dobrych praktyk (GMP/GHP) oraz HACCP w przemyśle biotechnologicznym. Może uczestniczyć w zespole wdrażającym systemy zarządzania jakością

Kompetencje: Student posiada świadomość i kreatywne podejście w zespołach projektujących i wdrażających systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym produktów biotechnologicznych. Aktywnie uczestniczy przy wykonaniu projektu, w tym dokumentacji systemu, współpracując z całym zespołem. Winien także postępować zgodnie z zasadami etyki.

Wymagania wstępne: Wiedza w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i marketingu.

Treści kształcenia: Omówienie i interpretacja treści norm ISO 9001, 17025, 19011, 22000 w aspekcie zarządzania jednostką organizacyjną. Filozofia kompleksowego zarządzania TQM i sześć sigma oraz zasady zarządzania jakością. Prawo żywnościowe w łańcuchu produkcji żywności z uwzględnieniem produkcji biotechnologicznej. Trendy w rozwoju gospodarczym z uwzględnieniem transferu wiedzy, zarządzania wiedzą, rozwoju innowacyjności, personalizacji w systemach zarządzania jakością oraz tworzenia nowych struktur gospodarczych.

Literatura: 1. Hamrol A., 2007. Zarządzanie jakością z przykładami. PWN Warszawa. 2. Karaszewski R., 2009. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK „Dom Organizatora”. Toruń. 3. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa. 4. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sikory, 2009. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 5. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusz Sikory, 2010: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ Kraków Tom I i II. 6. Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2010. Nowa era innowacji. Wydawnictwa profesjonalne PWN Warszawa. 7. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trziszki, 2009. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 8. Bieżąca literatura z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, w tym; Żywność, Przemysł Spożywczy, Jakość, ABC Jakości itp.

Metody oceny: Egzamin pisemny.

Uwagi: