ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10048f13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: GENETYKA POPULACJI ZWIERZĄT HODOWLANYCH
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student po zakończeniu kursu potrafi rozpoznać czynniki oraz mechanizmy wpływające na genetyczną strukturę populacji naturalnych i hodowlanych, potrafić scharakteryzować populacje pod względem genetycznym. Umie określić rodzaj zmian zachodzących w populacji, ich przyczyny i przeanalizować konsekwencje jakie niosą one dla populacji. Student zna mechanizmy wpływające na strukturę genetyczną populacji, wie w jaki sposób można wpływać na nią poprzez różne czynniki.

Kompetencje: Po ukończonym kursie student może pracować w instytucjach naukowych prowadzących badania genetyczne, w instytucjach zajmujących się ochrona gatunków zagrożonych.

Wymagania wstępne: Genetyka, podstawy hodowli zwierząt

Treści kształcenia: Równowaga genetyczna populacji. Czynniki wpływające na frekwencje genów i genotypów w populacji. Teoria małych populacji. Wartości i zmienność cech ilościowych w populacji oraz ich selekcja. Parametry genetyczne charakteryzujące populacje. Trendy genetyczne w populacji. Dystans genetyczny między populacjami. Wskaźniki charakteryzujące locus (Het, PIC itp.)

Literatura: Falconer D.S., Introduction to quantitative genetics, Mackay F.C. Longman, Harlow 1997 Żuk B. Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt, PWRiL Warszawa 1973 Falconer D.S. Dziedziczenie cech ilościowych, PWN Warszawa 1974

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i wykładów Zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: