ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10051f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: ARCHEOZOOLOGIA Z ELEMENTAMI EWOLUCJI ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr Dariusz Nowakowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Zapoznanie z metodami badań archeozoologicznych, możliwościami tej dyscypliny oraz zasadami interpretacji wyników badań materiałów osteologicznych. Prezentacja stanu badań nad gospodarką zwierzęcą. Student w czasie kursu nabywa wiedzę teoretyczną z zakresu ewolucji i udomowienia zwierząt oraz roli jaką odegrały zwierzęta w rozwoju kulturowym człowieka.

Kompetencje: Umiejętność interpretacji metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem ilościowej i jakościowej oceny szczątków kostnych. Zastosowanie nabytej wiedzy do badań naukowych jak i wykonywania ekspertyz z zakresu sposobu pozyskiwania, konserwacji, dokumentacji i opisu szczątków kostnych we współczesnej archeozoologii.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Obejmują definicję i znaczenie archeozoologii z wykorzystaniem szczątków zwierzęce jako źródło informacji o zróżnicowaniu poziomu życia materialnego i kulturowego w różnych okresach dziejowych; wiedzę o szczątkach zwierzęcych i metodach ich badania, a także o procesach udomowienia i wykorzystania zwierząt w kolejnych etapach zasiedlania przez człowieka; praktyczne oznaczanie szczątków fauny pochodzących z materiałów wykopaliskowych.

Literatura: Bocheński Z., Lasota-Moskalewska A., Bocheński Z., Tomek T. 2000. Podstawy archeozoologii. Ptaki. Warszawa Lasota-Moskalewska A. - Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa 1997 r. Lasota-Moskalewska A. 2005. Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości. Warszawa Pales L., Garcia M. A. 1981. Atlas ostéologique pour servir ? ľidentification des mammiferes du Quaternaire. Paris Schmid E.1972 Atlas of Animal Bones. Amsterdam-London- New York

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń i wykładów Zasób wiedzy do zaliczenia przedmiotu: 70%

Uwagi: