ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBS10087f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Budownictwo fermowe
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Edward Hutnik, dr inż. Edmund Mulica
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna problematykę wydzielania sektorów ferm bydła, trzody chlewnej. Zna systemy utrzymania zwierząt w warunkach fermowych. Ma wiedzę w zakresie rozwiązań funkcjonalno-technologicznych budynków fermowych. Posiada wiedzę w zakresie projektowania pomieszczeń pomocniczych. Zna problematykę z zakresu projektowania obiektów towarzyszących. Rozumie zagadnienia lokalizacji budynków na fermie. Umiejętności Potrafi zaprojektować fermy dla bydła, trzody chlewnej oraz stajnie dla koni. Potrafi wykorzystać budynki o konstrukcji szkieletowej do utrzymywania zwierząt budynków. Potrafi zaprojektować obiekty nieprodukcyjne i towarzyszące, Potrafi rozplanować budynki na planie sytuacyjnym. Umie zaprojektować ciągi komunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

Kompetencje: Rozumie znaczenie produkcji zwierzęcej dla gospodarki żywnościowej. Rozumie konieczność zapewnienia dobrostanu zwierząt w wielkostadnym chowie. Wykazuje zrozumienie wpływu skoncentrowanej produkcji zwierzęcej na otoczenie środowiskowe.

Wymagania wstępne: Budownictwo ogólne, mechanizacja prac w obiektach inwentarskich.

Treści kształcenia:

Literatura: 1. Budynki inwentarskie, gospodarcze i usługowe – katalog projektów, Wyd. Murator, Warszawa 2011. 2. Konstrukcje stalowe obiektów fermowych –katalog rozwiązań projektowych, Wyd. ROLSTAL 2011. 3. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych, Wyd. ARCHU-PLUS, Kraków 2004. 4. Myczko A. i in.: Projektowanie, budowa i wyposażenie budynków inwentarskich: Oprac. IBMER. Warszawa 1998. 5. Nawrocki L. Technika a dobrostan bydła, Wyd. Politechnika Opolska, Opole 2009. 6. Nawrocki L.: Inżynieria produkcji świń, Wyd. Politechnika Opolska, Opole 2011. 7. Praca zbiorowa. „Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych” IBMER, Warszawa 2004. Poradniki i katalogi: Systemy utrzymania bydła, Systemy utrzymania świń. Systemy utrzymania koni. Magazynowanie pasz. Magazynowanie nawozów naturalnych

Metody oceny: Zaliczenie 1 projektu, 1 kolokwium, egzamin pisemny.

Uwagi: