ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSN10219o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Gleboznawstwo 1
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 18 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Stanisława Strączyńska
Język: polski


Efekty kształcenia: Student zapoznaje się z genezą gleb, właściwościami i zachodzącymi w nich procesami pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Student zna podstawy systematyki gleb, może wykonywać i interpretować podstawowe analizy przydatne w ocenie stanu środowiska i określania wartości użytkowej gleb. Nabywa także umiejętności praktycznego wykorzystania gleboznawczych opracowań kartograficznych.

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia pracę w placówkach ochrony środowiska oraz instytucjach zajmujących się rekultywacją gleb.

Wymagania wstępne: geologia, chemia, fizyka, botanika, meteorologia i klimatologia

Treści kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą gleb, ich rozmieszczeniem, właściwościami i zachodzącymi w nich procesami pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Zadanie gleboznawstwa na kierunku – Ochrona Środowiska polega na powiązaniu wiadomości z nauk przyrodniczych podstawowych z rolniczymi ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania czynnika antropogenicznego, (który może wpływać pozytywnie lub negatywnie na kształtowanie elementów żyzności środowiska glebowego) i racjonalne wykorzystanie gleb.

Literatura: 1.Gleboznawstwo – Praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr. hab. S. Zawadzkiego, PWRiL, Warszawa, 2003. 2.Gleba i jej właściwości – H.C. Buckman, Nyle C. Brady, PWRiL, Warszawa, 1971. 3.Badania ekologiczno-gleboznawcze – R. Bednarek., H. Dziadowiec., U. Pokojska., Z. Prusinkiewicz 4.Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii – Drozd J., Licznar M., Licznar E. S., Weber J. Wyd. AR Wrocław, 1997 i nowsze.

Metody oceny: Egzamin i zaliczenie

Uwagi: