ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS20355o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Podstawy zarządzania, finansów i bankowości
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 0 / 0
Prowadzący: dr Katarzyna Przybyła
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Posiada wiedzę w zakresie podstawowych kategorii ekonomicznych. Zna proces mechanizmu rynkowego i odstępstwa od stanu równowagi. Ma ogólna wiedzę na temat przedsiębiorczości oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Posiada wiedzę w zakresie form organizacyjno – prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, orientuje się w metodach zarządzania firmą.
Umiejętności Rozpoznaje podstawowe kategorie ekonomiczne. Rozpoznaje i ocenia podstawowe funkcje działalności przedsiębiorstwa i osobiste przedsięwzięcia finansowe. Potrafi zaproponować formę organizacyjno – prawną prowadzenia działalności gospodarczej właściwą dla danego przedsięwzięcia. Dokonuje podstawowej interpretacji i oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Kompetencje społeczne ( postawy ) Jest przekonany o znaczeniu wiedzy ekonomicznej ze względu na możliwość wykorzystania jej w życiu osobistym i zawodowym. Zdaje sobie sprawę z konieczności aktualizowania zdobytej wiedzy i potrafi to robić.


Kompetencje:

Wymagania wstępne: -

Treści kształcenia: Podstawowe kategorie ekonomiczne. System bankowy i jego organizacja. Racjonalne gospodarowanie. Przedsiębiorstwo rynkowe. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Sprawozdania finansowe. Podatki w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Literatura: Milewski Roman (red.), Elementarne zagadnienia ekonomi, Wyd. PWN, Warszawa 2008 i późniejsze
Sloman I., Podstawy ekonomii, Wyd. PWE, Warszawa 2001
Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006 i późniejsze
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Ditin, Warszawa 2008
Gryfin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 1999 r
Markowski W., ABC small businessu, Wyd. Marcus S.C., Łódź 2010
Kodeks Cywilny
Kodeks Spółek Handlowych


Metody oceny: kolokwium zaliczeniowe

Uwagi: