ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20160f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: RACHUNKOWOŚĆ I ANALIZA EKONOMICZNA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 20 / 37
Prowadzący: dr hab. Damian Knecht prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: W01 - zna system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [BH2_W05]; [R2A_W03]; W02 - ma ogólną wiedzę na Polskiego FADN-u [BH2_W03]; [R2A_W02]; W03 - zna rolę Polskiego FADN-u w działaniu gospodarstwa rolnego [BH2_W15; BH2_W17]; [R2A_W07]; [R2A_W09]; W04 - objaśnia współczesną sytuację polskich gospodarstw rolnych [BH2_W14]; [R2A_W06]. Umiejętności: U01 - prawidłowo planuje strukturę przepływów pieniężnych w gospodarstwie [BH2_U01; BH2_U04]; [R2A_U01]; [R2A_U04]; U02 - ma opanowane podstawowe metody analizy ekonomicznej [BH2_U02; BH2_U07]; [R2A_U02]; [R2A_U06]; U03 - przeprowadza analizę aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie rolnym [BH2_U11]; [R2A_U07]; U04 - wdraża nowoczesne systemy poprawiające efektywność prowadzenia działalności gospodarczej [BH2_U12]; [R2A_U07].

Kompetencje: K01 - rozumie skutki zjawisk rynkowych w otoczeniu gospodarstwa rolnego [BH2_K03; BH2_K06]; [R2A_K03]; [R2A_K06]; K02 - ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole [BH2_K01]; [R2A_K01]; K03 - wykazuje odpowiedzialność w prowadzeniu działalności rolniczej [BH2_K02].

Wymagania wstępne: Podstawy ekonomii. Znajomość podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z elementami analizy w zakresie podstawowych wskaźników, zgodną z ujednoliconą metodologią przyjętą w Unii Europejskiej, omówienie zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych oraz wyboru ich reprezentacji. Istotne jest też przedstawienie zasad i przykładów analizy ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa rolnego oraz analizy grupowej gospodarstw z wykorzystaniem standardowych wyników FADN.

Literatura: 1. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 2009. 2. Goraj L.: Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa, 2004. 3. Grabowski S.: Analiza ekonomiczna w rolnictwie, WUS, Warszawa, 1993.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: Przygotowanie projektu. Kolokwium pisemne. Zaliczenie przedmiotu: Kolokwium pisemne sprawdzające wiedzę z wykładów.

Uwagi: Fakultet uzupełniający I i III semestr