ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS20257o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Zarządzanie jakością w technice rolniczej i leśnej
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Owsiak
Język: polski


Efekty kształcenia: Student nabywa praktycznych wiadomości dotyczących identyfikacji obowiązkowych wymagań dla produktów, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, zgodnych z przepisami prawnymi Unii Europejskiej, oraz zasad ich weryfikacji zgodnie z systemem oceny zgodności. Student ma wiedzę z zakresu identyfikacji i oceny czynników wpływających na jakość produktów w procesach dystrybucji. Student definiuje cel i zasady wprowadzania i doskonalenia różnych systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Student nabywa umiejętność identyfikacji oraz sterowania procesami zarządzania jakością zachodzącymi w przedsiębiorstwach przemysłu maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach rolniczych Student nabywa umiejętności projektowania podstawowych elementów systemu zarządzania jakością opartego na założeniach TQM, a także parametryzacji jakościowej procesów i doboru różnorodnych narzędzi doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Kompetencje: Student wykazuje konieczność samodoskonalenia i dokształcania w zakresie skutecznego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań modelowych w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością w obszarze inżynierii rolniczej.

Wymagania wstępne: Zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, Maszynoznawstwo rolnicze i leśne, Informatyka

Treści kształcenia: Istota jakości oraz podstawy zarządzania jakością. Funkcje, zakres i znaczenie zarządzania jakością dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje i funkcje zarządzania jakością, metody i narzędzia jej doskonalenia, modele i systemy zarządzania jakością oraz formy ich oceny. Zasady TQM. Systemy zarządzania jakością w przemyśle maszyn rolniczych. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem Ochrona jakości wyrobów w procesach logistycznych. Problematyka zarządzania jakością i możliwości rozwiązania problemów nieodpowiedniej jakości za pomocą metod statystycznych. Koszty jakości i ich struktura w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa

Literatura: 1. Borys T., Rogala P. 2012. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wydawnictwo AE Wrocław 2. Dahlgaard, J.J., Kristesen, K., Kanji, G.K. 2001. Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 3. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. 2006. Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 4. Hamrol A. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. ISBN 83-01-14486-6 5. Urbaniak M. 2004. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Diffin, Warszawa

Metody oceny: Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: egzamin pisemny Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena umiejętności w zakresie stosowania nomenklatury oraz zarządzania jakością w przemyśle maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: ocena metod pracy zespołowej, dyskusja konsekwencji stosowania wyrobów o nieodpowiedniej jakości

Uwagi: