ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00224o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Nauki humanistyczne II (2012/13)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 5 / 0
Prowadzący: dr Eugeniusz Sadziński
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: 1. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie wiedzy Student po zakończonym kursie: a) rozumie istotę filozofii jako jednej z kluczowych nauk humanistycznych; ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w systemie nauk humanistycznych i przyrodniczych; b) rozumie podstawowe pojęcia oraz problemy z zakresu filozofii; c) zna najważniejszych myślicieli, kierunki i szkoły zachodniej tradycji filozoficznej. 2. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie umiejętności Student po zakończonym kursie: a) umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; b) ma umiejętność przeanalizowania i krytycznego ustosunkowania się do tez formułowanych w obrębie rozmaitych szkół filozoficznych; c) potrafi umiejscowić własne stanowisko filozoficzne w kontekście określonej tradycji filozoficznej;

Kompetencje:

Wymagania wstępne: Przedmioty humanistyczne z zakresu szkoły średniej

Treści kształcenia: Filozofia - jej przedmiot i miejsce wśród nauk humanistycznych. Rozwój myślenia filozoficznego od filozofii antycznej do współczesnej. Etyka – jej przedmioty i miejsce wśród innych przedmiotów humanistycznych. Prezentacja wybranych koncepcji etycznych. Etyka środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem etyki ochrony zwierząt. Etyka stosowana – wybrane problemy.

Literatura: J. Domański, Metamorfozy pojęcia filozofii, Warszawa 1996; R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań 1994; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1970; A. N. Whitehead, Nauka i świat nowożytny, Kraków 1987.

Metody oceny: Zaliczenie po każdym semestrze.

Uwagi: Przedmiot trwa dwa semestry: Nauki humanistyczne I i II.