ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00334f13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Nadzór nad rozrodem w fermach bydła mlecznego i mięsnego(2012/13)
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 11
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 12 / 18 / 0
Prowadzący: Dr wet. Grzegorz Jakub Dejneka
Język: polski


Efekty kształcenia: 1. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie wiedzy. Student po zakończonym kursie: a) identyfikuje czynniki wpływające na płodność stada oraz potrafi oszacować związane z nimi zagrożenia dla krów i jałowic b) wskazuje najważniejsze punkty w nadzorze nad rozrodem w stadzie c) definiuje objawy zaburzeń płodności w skali stada oraz pojedynczych zwierząt d) proponuje i planuje badania diagnostyczne w celu kontroli procesów reprodukcyjnych w skali stada 2. Efekty kształcenia uzyskiwane w zakresie umiejętności. Student po zakończonym kursie: a) bada przyczyny zaburzeń płodności w stadzie oraz ustala rodzaje i dawki terapeutyczne leków b) samodzielnie wykonuje badania diagnostyczne określające stan rozrodu w stadzie i u poszczególnych sztuk oraz konstruuje harmonogram zwalczania zaburzeń płodności w stadzie c) samodzielnie określa właściwy sposób dozorowania rozrodu w stadzie krów oraz dostosowuje go do bieżących potrzeb i oczekiwań gospodarstwa

Kompetencje: -Student potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania oraz proponować rozwiązania w zakresie tworzenia strategii w zakresie kontrolowania rozrodu w stadzie bydła mlecznego i mięsnego -Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu -Potrafi organizować pracę zespołu

Wymagania wstępne: anatomia, anatomia patologiczna, fizjologia, fizjopatologia, parazytologia, farmakologia, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna, choroby zwierząt gospodarskich – rozród, rozród zwierząt

Treści kształcenia: Kontrola procesów reprodukcyjnych w stadzie krów, sterowanie rozrodem w stadzie, rozwiązania systemowe polepszające rozród w stadzie.

Literatura: 1.Narządy płciowe zwierząt domowych. W. Lutnicki. Rozród zwierząt. W. Bielański 1977. 2.Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics. D. Noakes, T. Parkinson, G. England, 2001 3.Bovine medicine: diseases and husbandary of cattle. A.H.Andrews, 2004. 4.Current therapy in large animal theriogenology 2, R. S.Youngquist , W. R. Threlfall, 2007 5.Choroby bydła mlecznego. Red. Divers T.J., Peek S.F. 2011. 6.Jackson P.G.G. Położnictwo weterynaryjne, 2010. 7.Janowski H.(red.) Choroby bydła. PWRiL, Warszawa. 1983 8.Andrews A.H., Blowey R.W., Boyd H., Eddy R.G. Bovine Medicine. Diseases and Husbandry of Cattle. Blackwell, Oxford 2004

Metody oceny: Zaliczenie ustne

Uwagi: Przedmiot będzie realizowany jesli zbierze się grupa 18 osób