ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: MRS10028o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Środki ochrony roślin
Kierunek: Medycyna roślin
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr inż. Jacek Jackowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Ma podstawową wiedzę dotyczącą chemizmu, składu i mechanizmów działania chemicznych, biotechnicznych i biologicznych środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie polowym i ogrodnictwie. Ma świadomość asortymentu preparatów i zna podstawowe zasady ich doboru do zwalczania konkretnego fitofaga. Posiada wiedzę pozwalającą na skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. Rozumie zagrożenia ekologiczne wynikające z nieodpowiedzialnej aplikacji pestycydów. Rozumie konieczność stosowania zasad integrowanej metody ochrony roślin (IPM). . Posiada zdolność do samodzielnego pozyskiwania informacji z różnorodnych źródeł. Umie diagnozować zagrożenie plantacji przez fitofagi. Potrafi podejmować proste działania służące ograniczeniu liczebności fitofagów. Umie ocenić konsekwencje wprowadzania do środowiska substancji aktywnych środków ochrony roślin. Podczas planowania zabiegów podejmuje działania zmniejszające ryzyko powstania trwałych szkód w środowisku.

Kompetencje: Ma świadomość negatywnych skutków nieprawidłowego przechowywania i niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Potrafi krytycznie odnieść się do informacji marketingowych dotyczących skuteczności preparatu. Ma świadomość społecznych korzyści wynikających ze stosowania integrowanych metod ochrony roślin. Rozumie zagrożenia społeczne wynikające z nieodpowiedzialnego użycia środków ochrony roślin. Potrafi pracować indywidualnie oraz organizować i prowadzić w zespole badania dotyczące ochrony roślin. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony roślin.

Wymagania wstępne: Botanika, Zoologia, Biochemia i Fizjologia Roślin na poziomie akademickim, Ogólna uprawa roślin, Uprawa roślin rolniczych i ogrodniczych .

Treści kształcenia: Skład, chemizm oraz mechanizmy działania preparatów chemicznych i biotechnicznych ochrony roślin, stosowanych w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Zasady doboru środków ochrony roślin, metody ich aplikacji. Podejmowanie decyzji o konieczności zabiegu chemicznego. Aspekty bezpieczeństwa operatora zabiegu, konsumenta i środowiska podczas zabiegów chemicznych. Asortyment środków biologicznych dostępnych współczesnej ochronie roślin. Zasady skutecznej i racjonalnej aplikacji środków biologicznych. Wprowadzenie do koncepcji integracji różnych metod ochrony roślin. Przedmiot odwołuje się do wiedzy i podstawowych technik badawczych takich nauk jak: botanika, szeroko rozumiana mikrobiologia, zoologia, oraz fizjologia i biochemia roślin.

Literatura: 1. Biological and Biotechnological Control of Insect Pests. , Rechcigl J.E., Rechcigl N.A., Lewis Publishers 2000. 2. Chemical Pesticides, Mode of Action and Toxicology, Stenersen J., CRC Press 2004. 3. The toxicology and biochemistry of Insecticides, Simon J. Yu, CRC Press, 2008. 4. Źródła rozproszone pod postacią oryginalnych artykułów naukowych.

Metody oceny: Wiedza: zaliczenie wykładów i ćwiczeń Umiejętności: Ocena w oparciu o końcowy projekt ochrony plantacji lustrowanej podczas zajęć terenowych. Kompetencje społeczne: Ocena wypowiedzi podczas zajęć, merytorycznej spójności argumentacji.

Uwagi: