ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS10160o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Język niemiecki 2
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Kierownik Studium
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Znajomość podstawowego słownictwa z życia codziennego, prostych zwrotów językowych, zgodnie z wymogami poziomu A2 (CEFR – Common European Framework of Reference, 2001 - Europejski System Opisów Kształcenia Językowego, Warszawa 2003). Umiejętności: SŁUCHANIE Student potrafi zrozumieć: • najważniejszą informację zawartą w prostych komunikatach i ogłoszeniach, • krótkie wypowiedzi, podawane w sposób przejrzysty i powolny, • proste wskazówki związane z przemieszczaniem się i orientacją w terenie. CZYTANIE Student potrafi: • wyszukać w tekście konkretne informacje i wybrać potrzebne dane dotyczące miejsc takich jak: ulice, restauracje, stacje kolejowe i benzynowe, • zrozumieć wskazówki, instrukcje i ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, • rozpoznać konkretne informacje w prostych materiałach, np. faksach, krótkich listach, broszurach czy artykułach prasowych. MÓWIENIE Student potrafi: • używać codziennych form grzecznościowych przy powitaniach, pożegnaniach i zwracaniu się do innych osób, • odpowiadać na zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a także zapraszać, proponować i przepraszać, • powiedzieć co lubi, a czego nie lubi, • uczestniczyć w nieskomplikowanej konwersacji na temat związany ze studiami, pracą i czasem wolnym, o ile rozmówca podejmie dodatkowy wysiłek, • zgadzać lub nie zgadzać się z innymi, • zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi, • rozmawiać o tym, co robi w wolnym czasie. PISANIE Student potrafi opisać prostymi zdaniami: • czynności dnia codziennego, • co się dzieje w danej chwili, • rodzinę, uczelnię, swój pokój, mieszkanie, miasto.

Kompetencje: Student potrafi nawiązać kontakt z osobami, które nie posługują się językiem polskim, pod warunkiem, że współrozmówca wykazuje cierpliwość i podtrzymuje kontakt, czekając na odpowiedź poprzez powtarzanie zdań lub pytań, zwracając uwagę na używanie prostych, nieskomplikowanych zwrotów.

Wymagania wstępne: Egzamin maturalny (poziom podstawowy). Student może wybrać lektorat z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego po napisaniu testu kwalifikacyjnego.

Treści kształcenia: Nacisk na rozumienie tekstów ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Słownictwo związane z podstawowymi informacjami o rodzinie, najbliższym środowisku, zatrudnieniu, zakupach. Czytanie ogłoszeń, prospektów, itp. Komunikowanie się na poziomie wymiany prostych informacji dotyczących codziennego życia. Wskazywanie drogi, zapraszanie znajomych na towarzyskie spotkania. Udzielanie rad, zgadzanie się/nie zgadzanie. Opisywanie wyglądu, miejsc, prostych sytuacji. Podawanie krótkich definicji. Pisanie krótkich, prostych notatek, wiadomości, pocztówek i listów.

Literatura: 1. Daniela Niebisch, Sylvette Penning- Himstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Monika Reinmann, Schritte international 1, 2, 3, 4 Max Hueber Verlag 2006 2. Hermann Funk, Christiane Kuhn, Silke Demme, Studio D 1, 2, Cornelsen Verlag Berlin 2005 3. Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Jahnke-Papanikolau, Ausblick 1, 2; Max Hueber Verlag 2008 4. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Lukas Wertenschlag, Optimal 1, 2, Langenscheidt Verlag 2005 5. Hartmut Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller, Themen neu 1, Max Hueber Verlag 2002 6. Renate Luscher, Übungsgrammatik für Anfänger, Verlag für Deutsch 2009 7. Maria Christina Berger, Maddalena Martini Generation E Deutschsprachige Landeskunde im europäischen Kontekst, Klett 2006 8. Barbara Gottstein-Schramm, Susanne Kalender, Franz Specht, Barbara Duckstein Schritte Übungsgrammatik Niveau A1-B1 Hueber Verlag 2010, www.german.pl www.hueber.de

Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów, prac domowych oraz obecności i aktywności na zajęciach. Egzamin końcowy sprawdzający rozumienie tekstu, struktury językowe i leksykę

Uwagi: