ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BBS20366f13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Seksualność człowieka
Kierunek: Biologia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 0
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Borysławski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student: W1 – zna mechanizmy doboru płciowego oraz ewolucję zachowań seksualnych i miłości, wyjaśnia zjawisko homo-, bi- oraz heteroseksualizmu jako przejaw zmienności biologicznej [KB2_W01, KB2_W04, KB2_W01_BC, KB2_W05_BC]; W2 – zna modele seksualności i erotyzmu w wybranych kulturach świata [KB2_W04, KB2_W05_BC]; W3 – charakteryzuje przebieg rozwoju psychoseksualnego oraz wskazuje czynniki biologiczne i psychologiczne wpływające na ukształtowanie się orientacji seksualnej [KB2_W04, KB2_W01_BC, KB2_W05_BC]. Umiejętności: Student: U1 – potrafi uzasadnić tezę, że miłość jest „produktem” ewolucji i wskazuje źródło możliwych konfliktów pomiędzy naturą a kulturą [KB2_U04, KB2_U05, KB2_U02_BC]; U2 – potrafi określić normy seksuologiczne i kryteria demarkacji seksu typowego i nietypowego oraz ocenić w jakim stopniu zachowania seksualne są parafiliami [KB2_U06, KB2_U01_BC]; U3 – posługuje się metodologią stosowaną w badaniach seksuologicznych; wskazuje nowoczesne metody planowania rodziny [KB2_U04].

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Student: K1 – wykazuje właściwe postawy i zachowania dotyczące zdrowia seksualnego, zwłaszcza unikania zachowań ryzykownych i chorób przenoszonych drogą płciową i aktywnie je propaguje [KB2_K04].

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Historia seksualności. Seksuologia jako nauka interdyscyplinarna – cele, metodologia i podstawy teoretyczne. Podstawowe pojęcia i definicje: erotyka, erotyzm, bodźce i zachowania seksualne, popęd płciowy, libido, orientacja seksualna, ars amandi. Struktura seksu i erotyzmu w aspekcie biokulturowym. Rodzaje płci i sposoby ich opisu. Dymorfizm płciowy w aspekcie biologicznym i kulturowym –zachowania związane z płcią. Rozwój psychoseksualny – fazy, zaburzenia, metody badania. Ewolucja zachowań seksualnych i miłości, atrakcyjność fizyczna mężczyzn i kobiet – charakterystyka, mechanizmy ewolucji. Seks typowy i nietypowy, kryteria podziału. Parafilie. Rodzaje norm seksualnych i sposoby ich określania. Zaburzenia seksualne (dysfunkcje) – przykłady, charakterystyka, możliwości leczenia. Metody antykoncepcji. Edukacja seksualna i profilaktyka zdrowia seksualnego – kształtowanie postaw i wyborów; choroby przenoszone drogą płciową.

Literatura: 1. Dawkins R. 1989. The selfish gene . Oxford University Press, New York. 2. Diamond J. 1997. Why is sex fun? The Evolution of human sexuality. Basic Books, New York. 3. Dixson A.F.1998. Primate sexuality: Comparative studies of the prosimians, monkeys, apes, and human beings. Oxford University Press, Oxford. 4. Izdebski Z. 2010. Seks Polaków w Internecie. Raport Polpharmy. Polpharma, Warszawa. 5. Izdebski Z., Ostrowska A. 2003. Seks po polsku. Muza S.A., Warszawa. 6. Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V. (red.). 2010. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: systematyczna, bieżąca kontrola postępów w nauce i ocena aktywności. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen. Zaliczenie przedmiotu: studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje dodatkowy pisemny test zaliczeniowy (40-50 otwartych pytań, częściowo o charakterze problemowym). Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia ćwiczeń i testu zaliczeniowego.

Uwagi: konieczny rzutnik multimedialny