ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS20349o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Rekultywacja terenów zdegradowanych geomechanicznie
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Karczewska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student posiada wiedzę dotyczącą przyczyn degradacji geomechanicznej gleb oraz występowania rejonów zdegradowanych i zdewastowanych w Polsce. Zna regulacje prawne dotyczące likwidacji kopalń oraz rekultywacji terenów górniczych. Zna techniczne i przyrodnicze metody rekultywacji terenów pogórniczych. Zna uwarunkowania decydujące wyboru kierunku zagospodarowania terenów zdegradowanych geomechanicznie. Zna przykłady obiektów, na których zastosowano różne metody i kierunki rekultywacji oraz rewitalizacji. Umiejętności: Potrafi interpretować przepisy prawne dotyczące rekultywacji w odniesieniu do różnych terenów zdegradowanych przez działalność górniczą. Dokonuje wyboru optymalnego kierunku zagospodarowania terenów zdegradowanych geomechanicznie i racjonalnie uzasadnia ten wybór. Proponuje działania rekultywacyjne dla terenów zdegradowanych geomechanicznie, wykonuje uproszczony projekt rekultywacji dla gleb zdegradowanych przez działalność górniczą. Ocenia skutki degradacji geomechanicznej spowodowane przez pozagórnicze prace ziemne i projektuje zabiegi rekultywacyjne.

Kompetencje: Kompetencje społeczne: Przewiduje środowiskowe skutki działalności górniczej oraz wskazuje działania służące ograniczeniu ryzyka. Przejawia potrzebę poznawania aktualnej problematyki w zakresie rekultywacji i umie rzetelnie i interesująco przekazywać informacje zdobyte z literatury.

Wymagania wstępne: Geologia, Zasoby naturalne i ich eksploatacja, Prawo w ochronie środowiska, Rekultywacja terenów zdegradowanych (z zakresu studiów I stopnia).

Treści kształcenia: Przyczyny degradacji geomechanicznej gleb. Oddziaływanie górnictwa podziemnego i odkrywkowego na środowisko. Występowanie gleb geomechanicznie zdegradowanych. Wybór kierunku zagospodarowania oraz metod rekultywacji. Uwarunkowania prawne dotyczące rekultywacji. Przykładowy przebieg i efekty rekultywacji wybranych obiektów.

Literatura: 1. Karczewska A. 2008: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd UP we Wrocławiu 2. Kasztelewicz Z. 2010: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fund.Nauka i Tradycje Górn. AGH, Kraków 3. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania eksploatacji i zagospodarowania wyrobisk w górnictwie skalnym. 1998: Górnictwo Odkrywkowe. Materiały konferencyjne. Wrocław 4. Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 111, Wrocław 2005 5. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków, 2003, Wyd. Diecezj., Sandomierz 6. Pietrzyk-Sokulska E. 2005: Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych. Studia, Rozprawy, Monografie, 131, IGSMiE PAN, Kraków

Metody oceny: Wiedza: Kolokwia z treści wykładów i ćwiczeń Umiejętności: Ocena wykonania zadań projektowych, ocena prezentacji Kompetencje społeczne: Ocena prezentacji oraz dyskusji

Uwagi: Przedmiot dla specjalizacji Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych.