ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISN10534o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Nawodnienia
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 10 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: student po ukończeniu kursu zna zasady regulacji cieku dla potrzeb melioracji, zna warunki, w jakich można stosować nawodnienia podsiąkowe i deszczowniane. Student potrafi obliczyć dawki nawodnieniowe oraz dobrać parametry i zaprojektować układ podstawowych urządzeń do zastosowania nawodnień podsiąkowych i deszczownianych.

Kompetencje: po ukończeniu kursu może zajmować się projektowaniem, eksploatacją i modernizacją systemów melioracyjnych w zakresie nawodnień podsiąkowych i deszczownianych.

Wymagania wstępne: odwodnienia

Treści kształcenia: Ogólnoświatowe problemy związane z nawodnieniami, zasady regulacji cieku dla potrzeb melioracji, obliczanie zapotrzebowania wody do nawodnień, zasady wymiarowania i projektowania urządzeń w nawodnieniach podsiąkowych, zapotrzebowania wody do nawodnień deszczownianych, dobór i zasady projektowania urządzeń do realizowania nawodnień deszczownianych.

Literatura: Prochal P. (red.), 1989, Podstawy melioracji rolnych t I i II, PWRiL, Warszawa; Ostromęcki J., 1973, Podstawy melioracji nawadniających, PWN, Warszawa; Drabiński A., Pływaczyk L., Rojek W.,1979, Przewodnik do ćwiczeń z melioracji rolnych – cz. II Nawodnienia podsiąkowe. Skrypt AR we Wrocławiu Nr 268; Drupka S., 1980, Deszczownie i deszczowanie, wyd. II, PWRiL, Warszawa; Nowaczyk B., 1975, Deszczowanie (projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja), PWN, Warszawa; Dzieżyc J. (praca zbiorowa), 1988, Potrzeby wodne roślin uprawnych, PWN, Warszawa; Karczmarczyk S., Nowak L. (red.), 2006, Nawadnianie roślin, PWRiL, Poznań;

Metody oceny: wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia – poprawne wykonanie elementów projektu Nr 1 i Nr 2 i wykazanie się wiadomościami z zakresu ćwiczeń, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia 65%.

Uwagi: