ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IBN20342f13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Awarie i naprawy konstrukcji metalowych
Kierunek: Budownictwo
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 18 / 0
Prowadzący: dr inż. Grzegorz Antoniszyn
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Ma wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji; ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych MES oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji inżynierskich; ma podstawowe rozeznanie wśród dostępnego na rynku oprogramowania komputerowego przeznaczonego do analizy statyczno - wytrzymałościowej konstrukcji metalowych; ma wiedzę na temat modelowania uszkodzeń w konstrukcjach metalowych; zna najważniejsze metody badania przyczyn awarii konstrukcji; posiada wiedzę na temat metod naprawy uszkodzonych konstrukcji; ma wiedzę na temat przyczyn awarii powodowanych błędami projektowymi i wykonawczymi; orientuje się w warunkach technicznych jakie powinny spełniać konstrukcje metalowe; zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów. Umiejętności Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa; potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarządzania jakością; potrafi obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do projektowania w budownictwie w zakresie konstrukcji metalowych; potrafi, w środowisku MES, poprawnie zdefiniować model obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym; umie sklasyfikować przyczyny awarii konstrukcji metalowych; potrafi przeanalizować wpływ uszkodzenia konstrukcji na rozkład sił wewnętrznych; umie rozwiązać problem doboru właściwych materiałów konstrukcyjnych; potrafi określić wpływ zjawisk zmęczeniowych na trwałość konstrukcji; umie określić warunki powstawania kruchych pęknięć w strukturze metalu; potrafi przewidzieć społeczne i techniczne skutki awarii; potrafi zaproponować metodę naprawy uszkodzonego elementu konstrukcyjnego; zna najnowsze technologie związane z naprawą konstrukcji metalowych;

Kompetencje: Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem nad określonymi zadaniami; jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu; rozumie społeczne i finansowe skutki awarii konstrukcji budowlanych; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na społeczeństwo oraz środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; ma świadomość ważności bezpiecznego projektowania konstrukcji.

Wymagania wstępne: konstrukcje metalowe 1 i 2

Treści kształcenia: Student po ukończeniu kursu potrafi sklasyfikować przyczyny powstawania awarii konstrukcji metalowych. Zna najnowsze technologie i trendy związane z naprawą uszkodzonych elementów konstrukcji. Rozumie społeczne i finansowe skutki awarii konstrukcji budowlanych.

Literatura: 1) Augustyn J., Śledziewski E.: Awarie konstrukcji stalowych. 2) Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady, Warszawa 2003. 3) Bródka J., Garncarek K., Miłaczewski K.: Blachy fałdowe w budownictwie stalowym. Arkady Warszawa 1995. 4) Bródka J. Stalowe konstrukcje hal i budynków wysokich. Tom I, II. Wydawn. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994. 5) Kucharczuk W.: Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne. Wydawn. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004. 6) Kucharczuk W., Labocha J.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków. Arkady, Warszawa 2007. 7) Łubiński M., Filipowicz W., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Cz. II. Arkady, Warszawa 2004. 8) PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie. 9) PN-EN 1993. Eurocod 3. Konstrukcje stalowe. 10) Rykaluk K.: Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. 11) Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji.

Metody oceny: zaliczenie trzech ćwiczeń projektowych, zaliczenie ustne.

Uwagi: