ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10485o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Język francuski_3
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Kierownik Studium JO
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Znajomość słownictwa związanego z sytuacjami codziennymi, w tym podstawowych zwrotów idiomatycznych wymaganych na poziomie B1 (CEFR – Common European Framework of Reference, 2001 - Europejski System Opisów Kształcenia Językowego, Warszawa 2003). Umiejętności: SŁUCHANIE Student rozumie: • wypowiedzi i informacje związane z sytuacjami dnia codziennego, • filmy i nagrania dotyczące bieżących wydarzeń i swoich zainteresowań. CZYTANIE Student umie przeczytać ze zrozumieniem: • teksty opisujące wydarzenia mające związek z najbliższym otoczeniem, • krótkie informacje ze świata na tematy ogólne, • proste instrukcje obsługi urządzeń domowych. MÓWIENIE Student umie: • dość płynnie, chociaż z potknięciami porozumiewać się i wyrażać proste treści, przedstawić ogólnie swoje opinie i odczucia, • radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, • tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane, lub które go interesują • opowiedzieć w miarę poprawnie krótką historię. PISANIE Student potrafi: • napisać list prywatny, notatkę, uproszczone CV, wypełnić formularz i ankietę, • opisywać doświadczenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany, • opisać wydarzenia i czynności, które miały lub będą miały miejsce w jego środowisku lub poza nim, • napisać w miarę poprawnie krótką rozprawkę, streszczenie i sprawozdanie.

Kompetencje: Student potrafi integrować się ze społecznością międzynarodową posługującą się danym językiem.

Wymagania wstępne: Egzamin maturalny (poziom podstawowy).

Treści kształcenia:

Literatura: Materiały dydaktyczne: dobór podręcznika i materiałów dostosowany do poziomu.

Metody oceny: zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach, ocen z prac domowych, kolokwiów, prezentacji. Egzamin końcowy sprawdzający rozumienie tekstu, struktury językowe i leksykę.

Uwagi: