ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10510o13
Rok / Semestr: 2013/2014 zimowy
Nazwa: Podstawy zarządznia nieruchomościami
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 10 / 0
Prowadzący: dr Alina Kulczyk - Dynowska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Ma wiedzę o teorii zarządzania w odniesieniu do nieruchomości – umie wyodrębnić poziom operacyjny, taktyczny i strategiczny; zna rodzaje nieruchomości; zna specyfikę zarządzania nieruchomościami różnych typów; ma wiedzę na temat systemów norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących działania zarządcy nieruchomości; ma wiedzę o procesach zmian na rynku nieruchomości, ma wiedzę o relacjach pomiędzy efektywnością inwestycji na rynku nieruchomości a ogólną sytuacja rynkową. Umiejętności Potrafi prawidłowo interpretować ryzyko i niepewność w zarządzaniu nieruchomościami; potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną charakteryzującą rynek nieruchomości do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z nim związanych; sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) charakteryzującymi pracę zarządcy; posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do określenia atrakcyjności inwestowania w daną nieruchomość; posiada umiejętność samodzielnego proponowania sposobów osiągnięcia celów z zakresu zarządzania nieruchomościami, posiada umiejętność sformułowania planu zarządzania nieruchomością w długim i krótkim okresie. Kompetencje społeczne w związku ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi obrotu i zarządzania nieruchomościami rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; wykazuje zrozumienie wpływu kosztów eksploatacji i wartości inwestycji w nieruchomość na późniejszą jej wartość rynkową.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami

Treści kształcenia: Pojęcie zarządzania w sensie ogólnym. Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami. Ewolucja zarządzania nieruchomościami. Pojęcie nieruchomości, rodzaje nieruchomości. Formy władania nieruchomościami. Zarządca nieruchomości - sytuacja prawna wykonywania zawodu. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi. Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości. Podatki i opłaty od nieruchomości. Obowiązki związane z władaniem nieruchomością. Obrót nieruchomościami jako podsystem rynku nieruchomości. Wizja rozwoju nieruchomości. Strategie zarządzania nieruchomościami. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu nieruchomościami. Nieruchomość jako przedmiot inwestycji. Efektywność inwestycji na rynku nieruchomości. Cykl życia nieruchomości.

Literatura: Foryś I. (red.), Obrót nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2009, Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 2006, Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2011, Niemczyk R., Gospodarka i obrót nieruchomościami, Difin, Warszawa 2009, Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2010,

Metody oceny: kolokwium zaliczeniowe z wykładu, zaliczenie trzech sprawozdań

Uwagi: przedmiot specjalistyczny