ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGS10596o13
Rok / Semestr: 2013/2014 letni
Nazwa: Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 4
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 45 / 0 / 0
Prowadzący: dr Alina Kulczyk - Dynowska
Język: polski
Sprechstunde auf Deutsch

Efekty kształcenia: Zna podmioty występujące w gospodarce rynkowej, zna czynniki produkcji, zna cechy i funkcje rynku nieruchomości, potrafi określić rolę pieniądza w gospodarce rynkowej, zna źródła finansowania inwestycji, zna podstawowe zasady rachunkowości w przedsiębiorstwie. Potrafi opisać mechanizm równowagi rynkowej, potrafi opisać funkcję produkcji, potrafi uzasadnić decyzje konsumenta i producenta, potrafi wskazać czynniki wpływające na rynek nieruchomości, potrafi dokonać analizy wybranego rynku nieruchomości, potrafi sprawdzić prawidłowość dowodu księgowego, potrafi obliczyć wynik finansowy. Wykazuje zrozumienie mechanizmów istniejących w gospodarce rynkowej, identyfikuje czynniki wpływające na sukces prowadzonej działalności gospodarczej, rozumie konieczność stałego doskonalenia kwalifikacji.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Przedmiot i cel ekonomii. Pojęcie i elementy rynku, prawo popytu i podaży, cena, wartość, dochód, koszt, koszt a wydatek. Równowaga rynkowa. Czynniki produkcji. Funkcja produkcji. Podmioty rynkowe. Decyzje konsumenta i producenta. Warunki rynku doskonale konkurencyjnego. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, wartość a cena nieruchomości, rodzaje wartości, czynniki wpływające na wartość nieruchomości. Rynek nieruchomości – cechy i funkcje. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Uczestnicy rynku nieruchomości. Badania i analiza rynku nieruchomości. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w Polsce i w wybranych krajach UE. Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji. Inwestorzy na rynku nieruchomości. Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji. Rynek finansowy i jego funkcje. Rola i funkcje pieniądza. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej. Ocena zdolności kredytowej klientów banku. Finansowanie inwestycji w nieruchomości. Przedsiębiorca – rola i cechy pożądane. Formy przedsiębiorstwa. Podstawy motywacji. Przywództwo. Komunikacja w organizacji. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa – kapitały własne i obce. Podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie. Lokalizacja działalności gospodarczej – wpływ otoczenia na rozwój. Zakładanie działalności gospodarczej – uwarunkowania praktyczne.

Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007. 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Makroekonomia, Wyd. PWE, Warszawa 2007. 3. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. PWN, Warszawa 2006. 4. Flejterski S., Świecka B.: Elementy finansów i bankowości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008. 5. Winiarska K. (red.): Podstawy rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Metody oceny: dwa kolokwia zaliczeniowe z wykładu

Uwagi: