ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: NTSS10161f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Technologia konserw i przetworów z owoców i warzyw
Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 30 / 30 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Jan Oszmiański
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student - zna podstawowe wymagania dotyczące surowców, materiałów pomocniczych, parametrów procesu technologicznego oraz oceny jakości i warunków przechowywania konserw i przetworów z owoców i warzyw -ma ogólną wiedzę o analizach składników surowców i potrafi ocenić jakość produktów gotowych. Umiejętności: Student potrafi dobierać operacje technologiczne oraz urządzenia do procesów przetwarzania owoców i warzyw na przetwory i konserwy – obliczać zapotrzebowanie na odpowiednie surowce i maszyny konieczne do zrealizowania technologii przetwarzania owoców i warzyw - wykonywać oznaczenia niezbędne w kontroli przebiegu operacji technologicznych i gotowego produktu - oceniać jakość surowców owocowych i warzywnych oraz produktów z nich wytworzonych – podejmować pracę na liniach technologicznych i w laboratoriach zakładowych - zaplanować i zorganizować technologię produkcji wybranych przetworów i konserw z owoców i warzyw jak: mało przetworzone produkty, przeciery, marynaty, i konserwy owocowe, warzywne, warzywno-mięsne i przetwory dla dzieci.

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Wykazuje świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności dla konsumentów – rozumie konieczność przestrzegania warunków i parametrów procesu technologicznego wpływających na jakość wyrobów gotowych – cechuje się otwartością na nowości z zakresu doskonalenia zawodowego.

Wymagania wstępne: biochemia, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technologia żywności

Treści kształcenia: Charakterystyka i przydatność surowca do produkcji konserw i przetworów z owoców i warzyw. Przebieg procesu technologicznego produkcji przecierów, marynat, konserw owocowych, warzywnych, warzywno-mięsnych oraz przetworów dla dzieci. Metody i urządzenia do utrwalania konserw i przetworów z owoców i warzyw. Ocena jakości i przechowywanie konserw i przetworów z owoców i warzyw.

Literatura: 1. Zadernowski R., Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, Wyd. ART Olsztyn 1994, 2. Jarczyk A., Berdowski J., B., Przetwórstwo owoców i warzyw, cz. 1, 2, WSiP 1997,1999; 3. Postolski J., Gruda Z. – Zamrażanie żywności. WNT, W-wa, 1985. 4. Pijanowski E., Mrożewski S., Horubała A., Jarczyk A.: Technologia produktów owocowych i warzywnych. PWRiL, W-wa, 1973.

Metody oceny: zaliczenie laboratorium, raporty z ćwiczeń, kolokwia, egzamin pisemny lub ustny

Uwagi: