ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAN10159o14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (I)
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 20 / 20 / 0
Prowadzący: dr inż. Monika Ziemiańska
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: (30% oceny) - student posiada wiedzę na temat budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem środków technicznych i materiałowych - potrafić określić i rozumie tok postępowania przy realizacji różnych obiektów architektury krajobrazu (w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków) - zna podstawowe zasady projektowania przestrzeni o różnej funkcji i stopniu skomplikowania - student umie określić zalecenia pielęgnacyjne dla różnych typów obiektów architektury krajobrazu (z uwzględnieniem faz fenologicznych dla roślin) - student umie podjąć prawidłową decyzję dot. zabezpieczenia, ochrony drzew i krzewów na terenie objętym inwestycją w świetle obowiązujących przepisów prawa Umiejętności: (50 % oceny) - potrafi przygotować pełną dokumentację projektowo - wykonawczą - potrafi wykonać prace inwentaryzacyjne dla obiektów architektury krajobrazu - potrafi wykonać ocenę szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu (wytypować kolizje, uzasadnić wycinki) - potrafi wybrać i ocenić jakość materiału roślinnego (szkółkarskiego wybranego do realizacji projektu) - potrafi zweryfikować rozstawy, ilości roślin w trakcie realizowanych prac

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): (20% oceny) - jest świadomy odpowiedzialności związanej z prawidłową budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu - rozumie ważność decyzji związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu

Wymagania wstępne: Szata roślinna i fauna, Budownictwo ogólne i materiały budowlane w arch. kraj., Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (I-V), Biologia roślin, Prawo, ekonomia i zarządzanie, Urządzenia techniczne do pielęgnacji, Geodezja.

Treści kształcenia: Treści kształcenia: Celem przedmiotu Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu jest przygotowanie studenta do realizacji inwestycji w zakresie budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu o różnym stopniu skomplikowania. Omawiane są aspekty prawne i formalne działań związanych z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu. Obszernym blokiem wykładowym jest omówienie dokumentacji dla obiektów architektury krajobrazu oraz procedury formalne związane z realizacją obiektów architektury krajobrazu. Dokumentacja techniczna robót, zasady obmiaru robót. Technologia i organizacja robót budowlanych, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Zasady prowadzenia dziennika budowy, dokumentacje odbioru robót. Prace przygotowawcze do prowadzenia robót ziemnych, technologia wykonywania robót ziemnych, modelowanie terenu, wyznaczanie skarp, nasypów, wykopów. Zabezpieczenie drzew i krzewów oraz gleby na terenie budowy. Prace przygotowawcze, działania ratownicze, pielęgnacja, dokumentacje. Zalecenia dotyczące realizacji (budowy) terenów zieleni. Realizowanie ogrodowych prac konserwatorskich w historycznych założeniach ogrodowych. Rekonstrukcje oraz adaptacje historycznych założeń do nowych funkcji. Tok postępowania w obiektach wpisanych do rejestru zabytków podczas realizacji – budowy. Techniki uprawy i nawożenia roślin. Nawożenie roślin.

Literatura: Literatura: (podstawowa i uzupełniająca) - Ustawa z 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U.94.89.414 z późn. zm.); - Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 z późn. zm.); - K. Jóźwiak-Jaworska, Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu Hortpress 2012 - Kosmala M. Materiały do ćwiczeń z urządzania terenów zieleni. Roboty Ziemne. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1985 - Haber Z., Urbański P. Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 2005 (wydanie II) - Gadomska E., Gadomski K. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. (cz. I,II,III) Hortpress 2005,2007. - Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni. PWSZ, Warszawa 1985 - Brzywczy Kunińska Z., Wiwatowski L. Budowa i konserwacja terenów zieleni. PWSZ Warszawa - Bartosiewicz Z., Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni PWSZ Warszawa. - Hellwig Z. Byliny w parku i ogrodzie. Wydawnictwo: PWRiL, Warszawa 1970 - Białobok S. Życie drzew w skażonym środowisku. Warszawa – Poznań. - Skup A. Pielęgnacja i ochrona drzew. Prudnik 1995 (zaktualizowane w 2006) - Skup A. Arborystyka. Prudnik 2008 - Łukasiewicz A. Rośliny okrywowe dla zieleni miejskiej. PWN,. Poznań 1981. - Alex L. Shigo. A new tree biology. Durham USA, 2002 - M. Forrest. Landscape trees and shrubs. Selection, use and management. Wallingfort, 2006. - M. Siewniak, D. Kusche. Baum pflege heute. Berlin 1994. - Alex L. Shigo. Modern arboriculture. a system approach to the care of trees and their associates. Durham USA, 2003

Metody oceny: Metody oceny: zaliczenie ćwiczeń: wykonanie projektu budowlanego (faza wykonawcza) dla wskazanego obiektu wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wyceną realizacji projektu, ocena 3 etapów prac (analizy i studia problemu, rozwiązanie projektowe, zdolność wyspecyfikowania prac związanych z realizacją i odbiorem robót). Wykonanie projektu poprzedzone jest wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej, wytypowaniem drzew i krzewów do usunięcia, przygotowaniem wniosku dot. wycinki (wraz z załącznikami) określenie ewentualnych opłat związanych z wycinką, wykonaniem projektu drzewostanu dla drzew wskazanych do zachowania. zaliczenie wykładów: egzamin pisemny

Uwagi: