ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10059f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Podstawy Zarządzania
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. Damian Knecht
Język: polski


Efekty kształcenia: Student zna ewolucję zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych, ma ogólną wiedzę na temat kierunków i szkół zarządzania a sektorze, zna rolę zarządzania w działaniu przedsiębiorstwa rolniczego i objaśnia współczesne koncepcje zarządzania w rolnictwie. Student prawidłowo koordynuje proces zarządzania przedsiębiorstwem rolnym oraz wdraża elementy zarządzania strategicznego w działalność przedsiębiorstwa hodowlanego.

Kompetencje: Student ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole oraz wykazuje odpowiedzialność w kierowaniu przedsiębiorstwem hodowlanym.

Wymagania wstępne: brak

Treści kształcenia: Przedmiot stanowi prezentację podstawowych zasad organizacji i zarządzania. W jego ramach prezentowana jest wiedza dotycząca organizacji i zarządzania i jej powiązania z innymi naukami, a w tym: ewolucja teorii organizacji i zarządzania, planowanie w organizacji, podejmowanie decyzji, struktura organizacyjna i zasady jej tworzenia, procedura procesu podejmowania decyzji, cele i podstawy polityki zarządzania zasobami ludzkimi, konflikty w organizacji, kontrola i zarządzanie.

Literatura: 1. Webber R. A.: Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, 1996. 2. Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa, 1998. 3. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa, 1996. 4. Piasecki B.: Ekonomika i zarządzanie mała firmą, Warszawa, 1999. 5. Szczupaczyński J.: Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa, 1998.

Metody oceny: Weryfikacja wymienionych efektów kształcenia nastąpi na podstawie oceny pracy studenta związanej z przygotowaniem projektu. Studenci zostaną podzieleni na grupy liczące po maksimum 5 osób. Każdy student będzie odpowiedzialny za wykonanie określonej części projektu. Oceniona zostanie praca zespołowa uwzględniająca wkład każdego studenta. W projekcie uwzględnione będą zajęcia 4-12 zgodnie z szczegółową tematyką ćwiczeń. Na zaliczenie student musi zrealizować 60% wymagań zgodnie z w/w tematyką zajęć. Wiedza zostanie zweryfikowana na wykładach na podstawie egzaminu składającego się z 5 pytań problemowych. Czas trwania egzaminu to 60 minut. Aby uzyskać zaliczenie student musi prawidłowo odpowiedzieć, na co najmniej 3 pytania. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie, będą przystępowały do drugiego terminu w tej samej formie.

Uwagi: Fakultet specjalizacyjny (semestr VII)