ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS10159o14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Język hiszpańsk 2
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Kierownik Studium
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Znajomość podstawowego słownictwa z życia codziennego, prostych zwrotów językowych, zgodnie z wymogami poziomu A2 (CEFR – Common European Framework of Reference, 2001 - Europejski System Opisów Kształcenia Językowego, Warszawa 2003). Umiejętności: SŁUCHANIE Student potrafi zrozumieć: • najważniejszą informację zawartą w prostych komunikatach i ogłoszeniach, • krótkie wypowiedzi, podawane w sposób przejrzysty i powolny, • proste wskazówki związane z przemieszczaniem się i orientacją w terenie. CZYTANIE Student potrafi: • wyszukać w tekście konkretne informacje i wybrać potrzebne dane dotyczące miejsc takich jak: ulice, restauracje, stacje kolejowe i benzynowe, • zrozumieć wskazówki, instrukcje i ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, • rozpoznać konkretne informacje w prostych materiałach, np. faksach, krótkich listach, broszurach czy artykułach prasowych. MÓWIENIE Student potrafi: • używać codziennych form grzecznościowych przy powitaniach, pożegnaniach i zwracaniu się do innych osób, • odpowiadać na zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a także zapraszać, proponować i przepraszać, • powiedzieć co lubi, a czego nie lubi, • uczestniczyć w nieskomplikowanej konwersacji na temat związany ze studiami, pracą i czasem wolnym, o ile rozmówca podejmie dodatkowy wysiłek, • zgadzać lub nie zgadzać się z innymi, • zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi, • rozmawiać o tym, co robi w wolnym czasie. PISANIE Student potrafi opisać prostymi zdaniami: • czynności dnia codziennego, • co się dzieje w danej chwili, • rodzinę, uczelnię, swój pokój, mieszkanie, miasto.

Kompetencje: Student potrafi nawiązać kontakt z osobami, które nie posługują się językiem polskim, pod warunkiem, że współrozmówca wykazuje cierpliwość i podtrzymuje kontakt, czekając na odpowiedź poprzez powtarzanie zdań lub pytań, zwracając uwagę na używanie prostych, nieskomplikowanych zwrotów.

Wymagania wstępne: Egzamin maturalny (poziom podstawowy). Student może wybrać lektorat z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego po napisaniu testu kwalifikacyjnego.

Treści kształcenia: Nacisk na rozumienie tekstów ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Słownictwo związane z podstawowymi informacjami o rodzinie, najbliższym środowisku, zatrudnieniu, zakupach. Czytanie ogłoszeń, prospektów, itp. Komunikowanie się na poziomie wymiany prostych informacji dotyczących codziennego życia. Wskazywanie drogi, zapraszanie znajomych na towarzyskie spotkania. Udzielanie rad, zgadzanie się/nie zgadzanie. Opisywanie wyglądu, miejsc, prostych sytuacji. Podawanie krótkich definicji. Pisanie krótkich, prostych notatek, wiadomości, pocztówek i listów.

Literatura: Podręczniki wiodące: 1.F. Castro Viúdez, P. Díaz Ballesteros, I. Rodero Díez, C. Sardinero Franco, ESPAÑOL EN MARCHA, NIVEL BÁSICO (A1+A2), SGEL, Madrid 2009. 2.D. Nieto-Kuczyńska, D. Nieto-Rasiński, ARCOÍRIS (A1+A2), PrzystanekEDU, Wrocław 2012. Materiały uzupełniające: 1.M. Ángeles Palomino, DUAL-PRETEXTOS PARA HABLAR, Edelsa-Grupo Didascalia, Madrid 2000. 2.F. Castro Viúdez, APRENDE A2, APRENDE B1, SGEL, Madrid 2006. 3.M. Baralo, M. Genís, M.E. Santana, VOCABULARIO (A1-A2), Anaya, Madrid 2010. 4.E. Martín Peris, N. Sans Baulenas, GENTE A2, LektorKlett, Barcelona 2006. 5.L. Gómez de Olea, P. López Pernía, EL NUEVO CURSO A2, Langenscheidt, Kraków 2007. 6.M. Ángeles Casado, A. Martínez, A. M. Romero, PRISMA NIVEL A2, Edinumen, Madrid 2007. Materiały multimedialne: 1.VideoEle-Vídeos para aprender español como lengua extranjera: www.videoele.com

Metody oceny: Zaliczenie na podstawie ocen z kolokwiów, prac domowych oraz obecności i aktywności na zajęciach. Egzamin końcowy sprawdzający rozumienie tekstu, struktury językowe i leksykę

Uwagi: