ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS10269f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Genetyka Populacji Zwierząt Gospodarskich
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 7
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 15 / 0
Prowadzący: dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma wiedzę dotyczącą czynników oraz mechanizmów wpływających na genetyczną strukturę populacji zwierząt hodowlanych, opisuje wskaźniki charakteryzujące populacje pod względem genetycznym, określa rodzaje zmian zachodzących w populacji, ich przyczyny oraz konsekwencje. Student rozumie mechanizmy wpływające na strukturę genetyczną populacji, wie w jaki sposób można na nią wpływać poprzez różne czynniki Umiejętności: Student analizuje i interpretuje czynniki oraz mechanizmy determinujące genetyczną strukturę populacji zwierząt hodowlanych, ocenia i analizuje strukturę populacji pod względem jednego genu oraz wielu genów, umie określić rodzaje i kierunki zmian zachodzących w populacji; potrafi interpretować ich przyczyny i przeanalizować konsekwencje, jakie niosą one dla populacji i hodowli.

Kompetencje: Student ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie się populacji i zmian w nich zachodzących a także rozumie konieczność przewidywania konsekwencji podejmowanych w hodowli działań.

Wymagania wstępne: biologia, genetyka

Treści kształcenia: Równowaga genetyczna populacji. Frekwencja alleli i genotypów dla pojedynczego genu i wielu genów. Czynniki wpływające na zmiany frekwencje genów i genotypów w populacji. Teoria małych populacji. Wartości i zmienność cech ilościowych w populacji oraz ich selekcja. Źródła zmienności fenotypowej. Parametry genetyczne charakteryzujące populacje. Ocena wartości genetycznej. Trendy genetyczne w populacji. Dystans genetyczny między populacjami. Wskaźniki charakteryzujące locus (Het, PIC itp.)

Literatura: 1. FALCONER D.S., MACKAY F.C. 1997: Introduction to quantitative genetics. Longman, Harlow 1997; 2. ŻUK B.: Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt. PWRiL Warszawa 1973; 3. FALCONER D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN Warszawa 1974; 4. HARTL D.L., CLARK A.G.: Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 5. ŻUK B., WIERZBICKI H., ZATOŃ-DOBROWOLSKA M., KULISIEWICZ Z.: Genetyka populacji i metody hodowlane. PWRiL, Warszawa 2011.

Metody oceny: Zaliczenie ćwiczeń: opracowanie projektu na ocenę. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie przedmiotu: opracowanie projektu na ocenę

Uwagi: Fakulte specjalizacyjny (semestr VII)