ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IAN20278f14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów
Kierunek: Architektura Krajobrazu
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 6
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 27 / 0
Prowadzący: dr inż. Maciej Piotrowski, dr inż. Paweł Szyszkowski
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym. Ma wiedzę ogólną o funkcjonowaniu organizmów, głównie roślin, w różnych warunkach siedliskowych. Zna kierunki i sposoby rekultywacji i zagospodarowania składowisk odpadów w zależności od uwarunkowań i potrzeb lokalnych, zna elementy rekultywacji technicznej i biologicznej oraz rodzaje roślinności stosowanej w rekultywacji, ma ogólną wiedzę o metodach rekultywacji i zagospodarowaniu terenów zdegradowanych i składowisk powstałych wskutek działalności przemysłowej, zna ogólne zasady i akty prawne prowadzenia procesu zamknięcia i rekultywacji składowisk. Umiejętności: Potrafi dokonać wyboru kierunku rekultywacji i sposobu zagospodarowania dla różnych typów składowisk, umie zastosować właściwe zabiegi agrotechniczne i dobrać roślinność pod kątem przeznaczenia do określonych warunków siedliskowych i sposobów zagospodarowania. Potrafi zaproponować różne formy i sposoby zagospodarowania terenu zrekultywowanego, umie praktycznie zastosować wiedzę z zakresu przedmiotu przy opracowywaniu konkretnych projektów.

Kompetencje: Kompetencje społeczne (postawy): Ma świadomość negatywnego oddziaływania składowisk i terenów zdegradowanych na środowisko. Rozumie konieczność i znaczenie rekultywacji i zagospodarowania tego typu obiektów dla poprawy jakości środowiska, człowieka i krajobrazu. Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane w zespole zadania. Rozumie konieczność stosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rekultywacji i zagospodarowaniu składowisk odpadów. Ma świadomość złożoności procesów zachodzących na rekultywowanych i zagospodarowywanym terenie.

Wymagania wstępne: Szata roślinna, Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, Budownictwo ogólne

Treści kształcenia: Podstawy prawne związane z rekultywacją i zagospodarowaniem, ogólna klasyfikacja i charakterystyka składowisk, cele i kierunki rekultywacji i zagospodarowania, ogólne zasady rekultywacji. Rekultywacja techniczna, techniki i materiały. Rekultywacja biologiczna, sukcesja naturalna, zabudowa biologiczna, zasady doboru roślin do rekultywacji i zagospodarowania, charakterystyka gatunków. Ogólne zasady rekultywacji terenów i składowisk powstałych wskutek eksploatacji odkrywkowej, głębinowej i działalności zakładów energetycznych. Rekultywacja i zagospodarowanie składowisk odpadów komunalnych. Ogólne zasady prowadzenia procesu zamknięcia i rekultywacji. Zagospodarowanie składowisk, zabiegi agrotechniczne,, techniki siewu i sadzenia,, zabiegi pielęgnacyjne. Monitoring składowisk.

Literatura: - Bukowski Z., Jerzmański J., Malicka M., Szyszkowski P., Turska D.: Poradnik. wydawanie decyzji administracyjnych w obszarze gospodarki odpadami. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005. - Chmura K., Rojek S, Trybała M.: Technologia produkcji rolniczej. AR Wrocław, 1997. - Czyż, Gos, Kitczak, Trzaskoś: Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa, Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2000, - Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa 2003. - Małachowicz E: Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej., Wrocław 1994. - Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski”, PWN, Warszawa 1981, - Nowak L.: Rolnictwo. Działy wybrane. AR Wrocław, 1997. - Oleszkiewicz J.: Eksploatacja składowiska odpadów. LEM Projekt, Kraków 1999. - Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria Ekologiczna nr. 1, Warszawa 2000. - Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Ochrona i rekultywacja gruntów. Inżynieria Ekologiczna nr. 3, Warszawa 2001. - Poradnik gospodarowania odpadami. Red. K. Skalmowski, Wyd. Verlag Dashöofer, wydawnictwo uaktualniane. - Poradnik. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo – wodne składowisk odpadów stałych. Praca zbiorowa pod redakcją P. Szyszkowskiego. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2000. - Praca zbiorowa pod red. M. Żygadło: Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. PZiTS, Poznań, 2001. - Praca zbiorowa pod redakcją. R. Czuby: Nawożenie mineralne roslin uprawnych. Zakłady Chemiczne Police. Police, 1996. - Prończuk J.: Podstawy ekologii rolniczej, PWN, Warszawa 1982. - Richling A., Solon J., 1996. Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - Rosik – Dulewska C.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. PWN, Warszawa 2000. - Rutkowska B., Hempel, A.: Trawniki, PWRiL, Warszawa 1986, - Rutkowska B.: Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych, PWRiL, Warszawa 1984, - Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. Wyd. Naukowe PWN, wyd. 2000. - Strategia gospodarki odpadami komunalnymi. Praca zbiorowa pod red. Marii Żygadło. PZIiTS, oddział w Poznaniu, Poznań, 2001. - Witt R.: Przewodnik krzewy. Multico, 1997. - Włodarczyk S.: Botanika łąkarska, PWRiL, Warszawa 1984.

Metody oceny: prezentacja i obrona projektu zagospodarowania składowiska odpadów, egzamin pisemny.

Uwagi: