ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RSSS10110o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Kierunek: Ochrona Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: Prof. dr hab. Anna Karczewska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student poznaje zasady i metody rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górniczych i przemysłowych.

Kompetencje: Student potrafi samodzielne określić potrzebę rekultywacji. Umie także dokonać wyboru optymalnego kierunku zagospodarowania terenów zdegradowanych i potrafi zaprojektować proces rekultywacji technicznej i biologicznej obiektów poprzemysłowych i pogórniczych.

Wymagania wstępne: Gleboznawstwo, chemia środowiska, zasoby naturalne i ich eksploatacja, podstawy uprawy roślin, ochrona gleb.

Treści kształcenia: Ocena stanu zanieczyszczenia gleb. Rekultywacja gleb zanieczyszczonych chemicznie. Wybór kierunku zagospodarowania i metod rekultywacji obiektów zdegradowanych Przykładowy przebieg rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów przemysłowych oraz wyrobisk górniczych.

Literatura: A. Karczewska: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd UP we Wrocławiu, 2008

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny; zasób wiedzy do zaliczenia: 60%

Uwagi: