ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: VVSS00016o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Genetyka wet.
Kierunek: Weterynaria
Typ studiów: magisterskie jednolite
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 10 / 5
Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Kosowska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające zrozumienie podstawowych praw genetycznych, w zakresie genetyki klasycznej (mendlowskiej), molekularnej, cytogenetyki, immunogenetyki, genetyki procesu formowania płci i zaburzeń tego procesu oraz w zakresie podstaw genetyki populacji i cech ilościowych. Ponadto posiada praktyczne umiejętności w rozpoznawaniu różnych typów aberracji chromosomowych u zwierząt oraz dziedzicznych cech monogenowych (w tym schorzeń dziedzicznych) a także cech i schorzeń poligenowych (wieloczynnikowych).

Kompetencje: Ukończenie kursu umożliwia rozumienie mechanizmów dziedziczenia cech oraz interpretację zjawisk genetycznych zachodzących na poziomie molekularnym.

Wymagania wstępne: chemia, biologia komórki, biochemia

Treści kształcenia: Podstawy genetyki ogólnej i molekularnej, wstęp do genetyki populacji i cech ilościowych.

Literatura: Kosowska B., Nowicki B.: Genetyka weterynaryjna. PZWL. W-wa, 1999. Nowicki B., Kosowska B. Gentyka i metody hodowli zwierząt. PWRiL.W-wa, 1995. Świtoński M., Słota E., Jaszczak K.: Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. Wyd. AR Poznań, 2006.; Alberts B. i wsp. Podstawy biologii komórki. Wyd. naukowe PWN. W-wa, 2005.

Metody oceny: Egzamin testowy, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 70 %.

Uwagi: