ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RTSS10162o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Automatyka
Kierunek: Technika Rolnicza i Leśna
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Deta Łuczycka
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Student posiada wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności umożliwiające samodzielny dobór typowej aparatury automatycznej regulacji oraz orientuje się w zakresie istniejących na rynku rozwiązań technicznych.

Kompetencje: Opanowany zakres wiadomości z dziedziny automatyki pozwala na zrozumienie tekstów technicznych z tego zakresu oraz umożliwia prowadzenie uzgodnień technicznych ze specjalistami automatykami.

Wymagania wstępne: Elektrotechnika

Treści kształcenia: Opis matematyczny obiektów i układów automatyki. Zasady kodowania i przesyłania sygnałów. Komputerowe sterowanie pomiarem. Czujniki, przetworniki, mierniki i rejestratory wielkości fizycznych. Zasady regulacji wielkości fizycznych. Analogowe i cyfrowe regulatory laboratoryjne i przemysłowe. Elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej.. Zastosowanie układów sterowania i regulacji automatycznej w inżynierii rolniczej.

Literatura: Materiały dydaktyczne obowiązujące: 1. Materiały do wykładów i ćwiczeń dostarczane przez prowadzącego w formie elektronicznej (MS Word i MS Power Point) i uzupełniające 1. Dębowski A. 2008: Automatyka. Podstawy teorii WNT 2. Głocki W. 2008 Układy cyfrowe WSiP 3. Grzybek A., Grzybek S. 2009 Urządzenia i systemy mechatroniczne – cz 1 i 2 Rea 4. Kostro J. 2007: Elementy , urządzenia i układy automatyki WSiP 5. Piotrowski J. 2009: Pomiary. Czujniki pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT

Metody oceny: Obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń po semestrze 6 – na podstawie kartkówek i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, minimalny zasób wiedzy do zaliczenia - 60 %, egzamin pisemny i ustny

Uwagi: