ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BHS20160f14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Rachunkowość i Analiza Ekonomiczna w Gospodarstwie Rolnym
Kierunek: Zootechnika
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 20 / 0
Prowadzący: dr hab. Damian Knecht prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student W1 - zna system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych [BH2_W05, R2A_W03]; W2 - ma ogólną wiedzę na Polskiego FADN-u [BH2_W03, R2A_W02]; W3 - zna rolę Polskiego FADN-u w działaniu gospodarstwa rolnego [BH2_W15, R2A_W07, Inż_WO1; BH2_W17, R2A_W09]; W4 - objaśnia współczesną sytuację polskich gospodarstw rolnych [BH2_W14, R2A_W06]. Umiejetności: Student U1 - prawidłowo planuje strukturę przepływów pieniężnych w gospodarstwie [BH2_U01, R2A_U01; BH2_U04, R2A_U04, R2A_U06, InzA_U01, InzA_U08]; U2 - ma opanowane podstawowe metody analizy ekonomicznej [BH2_U02, R2A_U02, R2A_U03; BH2_U07, R2A_U06]; U3 - przeprowadza analizę aktywów i pasywów w przedsiębiorstwie rolnym [BH2_U11, R2A_U07].

Kompetencje: Student K1 - ma świadomość odpowiedzialności za zadania wspólnie realizowane w zespole [BH2_K01, R2A_K01].

Wymagania wstępne: Podstawy ekonomii. Znajomość podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Treści kształcenia: Zapoznanie studentów z elementami analizy w zakresie podstawowych wskaźników, zgodną z ujednoliconą metodologią przyjętą w Unii Europejskiej, omówienie zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych oraz wyboru ich reprezentacji. Istotne jest też przedstawienie zasad i przykładów analizy ekonomicznej pojedynczego gospodarstwa rolnego oraz analizy grupowej gospodarstw z wykorzystaniem standardowych wyników FADN.

Literatura: 1. Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 2009. 2. Goraj L.: Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa, 2004. 3. Grabowski S.: Analiza ekonomiczna w rolnictwie, WUS, Warszawa, 1993.

Metody oceny: Na ćwiczeniach zostaną zweryfikowane umiejętności: U1, U2, U3 oraz kompetencje: K1. Weryfikacja wymienionych efektów kształcenia nastąpi na podstawie oceny pracy studenta związanej z przygotowaniem projektu. Studenci zostaną podzieleni na grupy liczące po maksimum 5 osób. Każdy student będzie odpowiedzialny za wykonanie projektu. Projekt zakłada czternaście działów, które są zgodne ze szczegółową tematyką ćwiczeń. Prawidłowe zrealizowanie 10 elementów jest podstawą do zaliczenia. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń. Wiedza (W1, W2, W3, W4) zostanie zweryfikowana na wykładach, na podstawie egzaminu składającego się z 5 pytań problemowych. Czas trwania egzaminu to 60 minut. Aby uzyskać zaliczenie student musi prawidłowo odpowiedzieć, na co najmniej 3 pytania. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie, będą przystępowały do drugiego terminu w tej samej formie.

Uwagi: Fakultet uzupełniajacy semestr III