ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IWS20210o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Seminarium dypolomowe 1
Kierunek: Inżynieria i Gospodarka Wodna
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 1
Punkty ECTS: 1
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 15 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Tomasz Tymiński
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Zna zasady pisania prac naukowych; zna zasady korzystania z różnych źródeł informacji naukowej; zna metody i narzędzia służące opracowaniu, analizie i prezentacji zebranych danych oraz opracowaniu redakcyjnemu tekstu pracy. Umiejętności Potrafi samodzielnie zebrać, opracować i zaprezentować dane stanowiące podstawę opracowania naukowego; potrafi przygotować się do publicznego wystąpienia z referatem oraz dyskutować na określony temat związany z szerokim spektrum problemów z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej.

Kompetencje: Ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz poszerzania wiedzy i umiejętności w dyscyplinie inżynieria i gospodarka wodna.

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Aktualne problemy gospodarki wodnej w kraju i na świecie; nowoczesne metody wykorzystania wód dla różnych celów; kształtowanie środowiska naturalnego sprzyjające poprawie ilościowej i jakościowej stanu wód; pozaśrodowiskowe aspekty gospodarki wodnej, ochrona przed skutkami ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.

Literatura: Prace naukowe dostosowane do tematyk prac dyplomowych określonych zaakceptowanym przez Dziekana Wydziału tematem.

Metody oceny: przygotowanie i prezentacja referatów na zadany temat, aktywność w trakcie seminariów.

Uwagi: Wygłaszanie przez studentów referatów przygotowanych na zadany temat z zakresu aktualnych problemów gospodarowania wodą, stosowania nowoczesnych metod i sposobów wykorzystania tego komponentu środowiska oraz kształtowania warunków gospodarowania nim w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.