ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: BIS10044o14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Genetyka Populacji
Kierunek: Bioinformatyka
Typ studiów: I st. - licencjackie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 5
Punkty ECTS: 4
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 15 / 30 / 0
Prowadzący: dr Magdalena Zatoń-Dobrowolska
Język: polski / angielski


Efekty kształcenia: Wiedza: - ma wiedzę dotyczącą czynników oraz mechanizmów wpływających na genetyczną strukturę populacji [BI_W08, BI_W11, BI_W15], - zna wskaźniki charakteryzujące populacje pod względem genetycznym [BI_W08, BI_W14], - zna rodzaje zmian zachodzących w populacji, ich przyczyny oraz konsekwencje [BI_W04, BI_W13, BI_W14], - rozumie mechanizmy wpływające na strukturę genetyczną populacji oraz wie w jaki sposób można na nią wpływać poprzez różne czynniki [BI_W04, BI_W12, BI_W13, BI_W17]. Umiejętności: - potrafi definiować i analizować czynniki oraz mechanizmy determinujące genetyczną strukturę populacji [BI_U01, BI_U03, BI_U10, BI_U12], - potrafić scharakteryzować populacje pod względem jednego genu oraz wielu genów [BI_U01, BI_U03, BI_U09, BI_U10, BI_U12, BI_U13], - umie określić rodzaje i kierunki zmian zachodzących w populacji [BI_U03, BI_U12, BI_U13, BI_U14], - potrafi zdefiniować ich przyczyny i przeanalizować konsekwencje, jakie niosą one dla populacji [BI_U03, BI_U12, BI_U13, BI_U14]. Kompetencje społeczne (postawy): -ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie się populacji i zmian w nich zachodzących [BI_K04], -rozumie konieczność przewidywania konsekwencji podejmowanych w przyrodzie działań [BI_K04].

Kompetencje:

Wymagania wstępne: biologia, genetyka

Treści kształcenia: Równowaga genetyczna populacji. Frekwencja alleli i genotypów dla pojedynczego genu i wielu genów. Czynniki wpływające na zmiany frekwencje genów i genotypów w populacji. Teoria małych populacji. Wartości i zmienność cech ilościowych w populacji oraz ich selekcja. Źródła zmienności fenotypowej. Parametry genetyczne charakteryzujące populacje. Ocena wartości genetycznej. Trendy genetyczne w populacji. Dystans genetyczny między populacjami. Wskaźniki charakteryzujące locus (Het, PIC itp.)

Literatura: 1. FALCONER D.S., MACKAY F.C.: Introduction to quantitative genetics. Longman, Harlow 1997; 2. ŻUK B.: Metody genetyki populacji w hodowli zwierząt. PWRiL Warszawa 1973; 3. FALCONER D.S.: Dziedziczenie cech ilościowych. PWN Warszawa 1974; 4. HARTL D.L., CLARK A.G.: Podstawy genetyki populacyjnej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 5. ŻUK B., WIERZBICKI H., ZATOŃ-DOBROWOLSKA M., KULISIEWICZ Z.: Genetyka populacji i metody hodowlane. PWRi L, Warszawa 2011.

Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu:studentów posiadających zaliczenie ćwiczeń obowiązuje pisemny egzamin w sesji egzaminacyjnej. Egzamin trwa 120 min. Jeśli egzamin nie zostanie zliczony w pierwszym terminie student ma prawo ponownie go zdawać ustnie lub pisemnie w terminie poprawkowym. Zaliczenie ćwiczeń: systematyczne (4 razy w miesiącu) pisemne sprawdziany na ocenę oraz dwa razy w semestrze większe sprawdziany na ocenę, dodatkowo opracowanie projektu na ocenę. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa; student może mieć tylko jedną nieusprawiedliwioną nieobecność. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student jest zobowiązany do zaliczenia odpowiedniej części materiału. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie średniej ocen.

Uwagi: