ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: RIPS20121o14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Seminarium II
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 2
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 0 / 30 / 0
Prowadzący: Prof.dr hab. Marek Prymon
Język: polski
Polski

Efekty kształcenia: Wiedza: Student ma wiedzę w zakresie zastosowania wiadomości zdobytych na uczelni do projektowania i prowadzenia badań w praktyce oraz do przedstawienia wyników w ramach pracy dyplomowej. Zdobyta wiedza obejmuje nauki o zarządzaniu i podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Wiedza ta obejmuje równocześnie marketing i jego funkcje. Student zna i rozumie główne procesy analizy rynku: projektowanie prac analitycznych, gromadzenie danych, analizę danych i interpretację ,oraz sporządzanie raportów badawczych. Umiejętności: Absolwent studiów potrafi interpretować i wyjaśniać procesy rynkowe. Posiada umiejętność analizy marketingowej i planowania marketingowego i przedstawiać raporty w tym zakresie.

Kompetencje: Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie zarządzania i marketingu.

Wymagania wstępne: Marketing, Zarządzanie, Badania rynku

Treści kształcenia: Proces planowania pracy magisterskiej ,dobór materiałów źródłowych, prowadzenie badań ,analiza danych i interpretacja. Opracowanie i zredagowanie wyników.

Literatura: 1. Urban,S. Ładoński W.,Jak napisać dobrą pracę magisterską, AE,Wrocław 2001, 2. Szkutnik Z.,Metodyka pisania pracy magisterskiej, Wydawnictwo Poznańskie,2005 3. Majchrzak J, Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych:poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, AE Poznań 1996

Metody oceny: w zakresie wiedzy: poziom wiedzy w zakresie metodologii badań naukowych oraz zasad pisarstwa naukowego oceniany jest na podstawie testów pisemnych, w zakresie umiejętności: studenci oceniani na podstawie realizowanych przez nich badań, w ramach indywidualnych prac, w zakresie kompetencji społecznych: kompetencje oceniane są na podstawie publicznych prezentacji kolejnych rozdziałów prac a później na podstawie prezentacji całej pracy magisterskiej.

Uwagi: