ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IISN10590o14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Obligatoryjny
Semestr studiow: 6
Punkty ECTS: 5
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 18 / 18 / 0
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza zna trendy rozwoju energetyki zawodowej, zagrożenia cywilizacyjne wynikające z niedostatku energii, zna zagrożenia środowiskowe związane z produkcją energii , ma wiedzę o podstawach produkcji energii ze źródeł odnawialnych i postępie technicznym związanym z produkcją energii odnawialnej. Umiejętności Potrafi docenić znaczenie energii w rozwoju cywilizacji i ocenić krajowe uwarunkowania rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, potrafi oszacować zapotrzebowanie budynku na energię, proponuje możliwość produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kompetencje: Wykazuje zrozumienie dla zagrożeń środowiskowych związanych z produkcją energii.

Wymagania wstępne: meteorologia i hydrologia, hydrologia, chemia, prawo

Treści kształcenia: Wprowadzenie. Paliwa naturalne, zasoby, prognozy zużycia. Trendy rozwoju energetyki zawodowej. Charakterystyka oddziaływania na środowisko. Obiegi chłodzące. Emisja gazów cieplarnianych. Odnawialne źródła energii w planach działania: świat, UE i Polska. Energia wody i warunki wykorzystania. Energia wiatru i warunki wykorzystania. Energia geotermalna i warunki wykorzystania. Energia promieniowania słonecznego i warunki wykorzystania. Pompy ciepła. Ogniwa fotowoltaniczne. Biomasa. Biogaz. Ogniwa paliwowe. Oszczędzanie energii. Wodór jako paliwo XXI wieku.

Literatura: 1) Cieśliński J., Mikielewicz J. Niekonwencjonalne źródła energii. PG, 1996. 2) Lewandowski W. Proekologiczne źródła energii. WNT, 2007. 3) Johansson A. Czysta technologia- środowisko, technika, przyszłość. WNT 1997. 4) Strony WWW. 5) Materiały UE. 6) Materiały KAPE. 7) System informacji prawnej LEX.,

Metody oceny: zaliczenie projektu, 2 kolokwia, egzamin pisemny

Uwagi: