ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN20735f14
Rok / Semestr: 2014/2015 zimowy
Nazwa: Nawigacja satelitarna
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: II st. - magisterskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 3
Punkty ECTS: 2
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 9 / 9 / 0
Prowadzący: dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw.
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza: Student po ukończeniu kursu ma elementarną wiedzę na temat nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej, zna metody i techniki nawigacji satelitarnej, zna globalne i lokalne systemy nawigacyjne. Umiejętności : Student umie określić swoją pozycję, prędkość i kurs na powierzchni Ziemi za pomocą nawigacyjnych odbiorników GPS, zaplanować trasę, nawigować po zaplanowanej trasie i rejestrować ślad przebytej drogi oraz wizualizować trasę, pozycję i ślad na mapie cyfrowej. Kompetencje społeczne ( postawy ): Wykazuje zrozumienie znaczenia technik satelitarnych we współczesnej nawigacji, zarówno w nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej jak i w zastosowaniach turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Kompetencje:

Wymagania wstępne: geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, geodezja satelitarna.

Treści kształcenia: Przegląd metod nawigacji morskiej, lotniczej i lądowej. Satelitarne systemy nawigacyjne GPS, GLONASS, GALILEO. Standardy RCTM i NMEA. Standardowy i precyzyjny serwis pozycyjny GPS. Systemy wspomagania satelitarnego szerokiego i lokalnego zasięgu (WASS, LASS). System EGNOS. Serwisy nawigacyjne systemu ASG-EUPOS. Odbiorniki nawigacji satelitarnej. Systemy lokalizacji pojazdów i osób.

Literatura: Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, PWN, Warszawa, 2006, Graszka W., Lipiński E., (2001) AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji, Harcerskie Biuro Wydawnicze Horyzonty; Bartlet T.,(2008), Nawigacja elektroniczna, Almapress, 2008

Metody oceny: zaliczenie wykładu na podst. kolokwium pisemnego i odpowiedzi ustnych, zaliczenie ćwiczeń indywidualnych obliczeniowych i terenowych.

Uwagi: