ECTS
Katalog kursów ECTS

Szczegóły kursu
Kod kursu: IGN10764f14
Rok / Semestr: 2014/2015 letni
Nazwa: Rachunkowość małych firm
Kierunek: Geodezja i Kartografia
Typ studiów: I st. - inżynierskie
Rodzaj kursu: Fakultatywny
Semestr studiow: 8
Punkty ECTS: 3
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia / inne): 10 / 10 / 0
Prowadzący: dr hab. Krzysztof Prymon
Język: polski


Efekty kształcenia: Wiedza Po ukończeniu kursu student zna podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zna obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące rachunkowości, prawa podatkowego, prawa spółek handlowych, przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Umiejętności Student zna podstawowe terminy występujące w polskim i światowym systemie finansowym. Student potrafi samodzielnie sporządzić bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat. Potrafi wypełniać główne dokumenty księgowe (faktury, raporty kasowe, dokumenty magazynowe, protokoły inwentaryzacyjne, listy płac itp.). Posiada umiejętność samodzielnego księgowania typowych zdarzeń gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz umiejętność interpretacji tych zdarzeń. Kompetencje społeczne ( postawy) Posiada umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia. Potrafi analizować zjawiska gospodarcze oraz interpretować zmiany w przepisach prawa bilansowego i podatkowego i analizować wpływ tych zmian na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Kompetencje:

Wymagania wstępne:

Treści kształcenia: Podstawy prawne rachunkowości. Składniki majątku przedsiębiorstwa oraz źródła ich pochodzenia. Konto księgowe. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na bilans oraz wynik finansowy. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja na kontach syntetycznych i analitycznych. Ewidencja środków pieniężnych. Ewidencja materiałów i towarów. Ewidencja aktywów trwałych. Ewidencja rozrachunków. Ewidencja kosztów. Rozliczanie i kalkulacja kosztów. Ewidencja produktów pracy. Ewidencja wyniku finansowego. Ewidencja kapitałów własnych i specjalnych. Ewidencja wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa.

Literatura: Gierusz B. „Podręcznik do samodzielnej nauki księgowania” ODDiK Gdańsk 2010 Matuszewicz J. „Rachunkowość od podstaw” Finans –serwis sp.z o.o. Warszawa 2005 Prymon K. Węgrzyn A. Rachunkowość finansowa . Zbiór zadań. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2007

Metody oceny: zaliczenie pisemne oraz egzamin pisemny.

Uwagi: